Title: Postavení a strategie prodejce osobních vozů
Other Titles: The position and strategy of a car dealing company
Authors: Gažová, Kateřina
Advisor: Cimler, Petr
Referee: Hommerová, Dita
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12613
Keywords: franchising;marketingový mix;podniková strategie;SWOT analýza
Keywords in different language: franchising;marketing mix;business strategy;SWOT analysis
Abstract: Cílem této bakalářské práce je charakteristika postavení a strategie firmy J. Přibyl, s. r. o., která využívá podnikatelského konceptu společnosti Nissan prostřednictvím franchisingu, a formulace vhodných doporučení pro tuto firmu. Hlavní metoda, použitá pro zhodnocení těchto aspektů, je situační analýza, která zobrazuje jak vnější, tak vnitřní prostředí podniku. Práce je rozdělena na část teoretickou, kde jsou zpracovány základní pojmy problematiky franchisingu, marketingového mixu a strategického plánování. Podle výchozích teoretických podkladů je zpracována praktická část, která je zaměřena na představení vybrané společnosti, podnikající na základě franchisingové smlouvy, popis prodejní strategie podniku a analýzu prostředí. Dále je provedena SWOT analýza a na jejím základě jsou formulovány výchozí podstrategie. Závěrem práce jsou představeny návrhy a opatření, jejichž cílem je zlepšení konkurenceschopnosti vybraného podniku.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to describe the position and strategy of the company J. Přibyl, s. r. o., which uses the business concept of Nissan Company through franchising, and to recommend appropriate suggestions for it. The main method used for the assessment of these aspects is a situation analysis that shows the internal and external environment of the company. The thesis is divided into the theoretical and the practical part. The theoretical part describes the basic definition of franchising, marketing mix and strategic planning. The practical part is based on the theoretical background. This part introduces the chosen company, which business is based on a franchise contract, and describes its sales strategy and business environment. Further the SWOT analysis defining initial sub-strategies is presented. The last part introduces suggestions how to improve the competitiveness of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Gazova_Postaveni a strategie prodejce osobnich vozu.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Gazova_V.pdfPosudek vedoucího práce621,98 kBAdobe PDFView/Open
Gazova_O.pdfPosudek oponenta práce548,71 kBAdobe PDFView/Open
Gazova_P.pdfPrůběh obhajoby práce183,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12613

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.