Title: Projekt mystery shoppingu pro vybranou firmu
Other Titles: Project of mystery shopping for selected company
Authors: Šmídová, Ivana
Advisor: Králová, Lenka
Referee: Česal, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12633
Keywords: marketingový výzkum;metoda mystery shopping;Kavárna a vinárna Jadran
Keywords in different language: market research;mystery shopping method;Café and wine bar Jadran
Abstract: Bakalářská práce se věnuje dnes již často používané a velice moderní metodě Mystery shopping. Téma jsem si vybrala z důvodu jeho aktuálnosti a zajímavosti. Zmíněná metoda se posuzuje jako velmi přínosná. Hodnotí působení firmy na trhu v mnoha odvětvích. Tato bakalářská práce je zaměřena na odvětví kvality nabízených produktů, kvality prostředí firmy a především úroveň kvality obsluhy zákazníků. V teoretické části je popsán výzkum trhu, z nějž metoda Mystery shopping vychází. Dále je nastíněna samotná metoda Mystery shopping pro správné nastínění jejího účelu. V praktické části je pak tato metoda realizována na firmu "Kavárna a vinárna Jadran". V posledním kroku jsou navržena možná zlepšení firmy, což je výstupem této bakalářské práce.
Abstract in different language: The present Bachelor's Thesis deals with the often used and very modern method of Mystery Shopping. I have chosen this subject, because it is a current and interesting one. Said method is evaluated as a contributive one. It evaluates the company's activities in many branches of the market. This Bachelor's Thesis is concerned with the branch of quality of offered products, the quality of the company's environment, and, above all, of the level of quality of customer service. The theoretical part describes the market research, which the Mystery Shopping method stems out of. Next, the actual Mystery Shopping method is outlined, in order to correctly outline its purpose. In the practical part, this method is applied on the "Café and Wine Bar Jadran" company. The last step is a suggestion of possible improvements to the company, which is the output of the present Bachelor's Thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Ivana Smidova.pdfPlný text práce4,5 MBAdobe PDFView/Open
Smidova I. - V.PDFPosudek vedoucího práce621,43 kBAdobe PDFView/Open
Smidova I. - O.PDFPosudek oponenta práce552,62 kBAdobe PDFView/Open
Smidova prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce201,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12633

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.