Název: Marketingová analýza Hornického muzea Příbram
Další názvy: Marketing Analysis of the Hornicke muzeum Pribram
Autoři: Králová, Anna
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř, Jan
Oponent: Cimler, Petr
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12642
Klíčová slova: art marketing;cestovní ruch;Hornické muzeum Příbram;marketingová analýza;marketing služeb
Klíčová slova v dalším jazyce: art marketing;Hornické muzeum Příbram;marketing analysis;marketing of services;tourism
Abstrakt: Bakalářská práce se týká marketingové analýzy Hornického muzea Příbram. Cílem práce je zhodnotit jeho vliv v regionu Příbram a navrhnout doporučení, která přispějí ke zlepšení jeho postavení na trhu cestovního ruchu. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část obsahuje základní teoretické poznatky o cestovním ruchu, marketingu služeb, art marketingu, marketingovém mixu, analýze marketingového prostředí a SWOT analýze. Na začátku druhé části je představeno Hornické muzeum Příbram a jeho historie. Dále se práce zabývá osmi marketingovými nástroji muzea: produktem, cenou, distribucí, marketingovou komunikací, lidmi, balíčky, programy a partnerstvím. Praktická část též obsahuje i analýzu makroprostředí provedenou pomocí PESTE analýzy, a mikroprostředí muzea. V závěru práce je zpracována SWOT analýza a navržena doporučení pro Hornické muzeum Příbram.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with the marketing analysis of the Hornicke muzeum Pribram. The aim of this thesis is to evaluate its influence on the region of Pribram and to suggest recommendations which can improve the position of the museum in the tourism market. The bachelor thesis consists of two parts. The first part includes the theoretical background. It focuses on tourism, marketing of services, art marketing, marketing mix, marketing situation analysis and SWOT analysis. In the second part the Hornicke muzeum Pribram and its history are covered. The thesis introduces eight marketing tools: product, price, place, promotion, people, packages, programmes and partnership. The practical part also contains the examination of macro-environmental factors through PESTE analysis and the analysis of micro-environmental factors. Finally, SWOT analysis is elaborated and four key recommendations for the improvement of the Hornicke muzeum Pribram are suggested.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
kralova_K11B0009P_bakalarska_prace.pdfPlný text práce2,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kralova A. - V.pdfPosudek vedoucího práce669,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kralova A. - O.PDFPosudek oponenta práce597,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kralova prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce186,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12642

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.