Title: Marketingová analýza Hornického muzea Příbram
Other Titles: Marketing Analysis of the Hornicke muzeum Pribram
Authors: Králová, Anna
Advisor: Tlučhoř, Jan
Referee: Cimler, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12642
Keywords: art marketing;cestovní ruch;Hornické muzeum Příbram;marketingová analýza;marketing služeb
Keywords in different language: art marketing;Hornické muzeum Příbram;marketing analysis;marketing of services;tourism
Abstract: Bakalářská práce se týká marketingové analýzy Hornického muzea Příbram. Cílem práce je zhodnotit jeho vliv v regionu Příbram a navrhnout doporučení, která přispějí ke zlepšení jeho postavení na trhu cestovního ruchu. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část obsahuje základní teoretické poznatky o cestovním ruchu, marketingu služeb, art marketingu, marketingovém mixu, analýze marketingového prostředí a SWOT analýze. Na začátku druhé části je představeno Hornické muzeum Příbram a jeho historie. Dále se práce zabývá osmi marketingovými nástroji muzea: produktem, cenou, distribucí, marketingovou komunikací, lidmi, balíčky, programy a partnerstvím. Praktická část též obsahuje i analýzu makroprostředí provedenou pomocí PESTE analýzy, a mikroprostředí muzea. V závěru práce je zpracována SWOT analýza a navržena doporučení pro Hornické muzeum Příbram.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the marketing analysis of the Hornicke muzeum Pribram. The aim of this thesis is to evaluate its influence on the region of Pribram and to suggest recommendations which can improve the position of the museum in the tourism market. The bachelor thesis consists of two parts. The first part includes the theoretical background. It focuses on tourism, marketing of services, art marketing, marketing mix, marketing situation analysis and SWOT analysis. In the second part the Hornicke muzeum Pribram and its history are covered. The thesis introduces eight marketing tools: product, price, place, promotion, people, packages, programmes and partnership. The practical part also contains the examination of macro-environmental factors through PESTE analysis and the analysis of micro-environmental factors. Finally, SWOT analysis is elaborated and four key recommendations for the improvement of the Hornicke muzeum Pribram are suggested.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kralova_K11B0009P_bakalarska_prace.pdfPlný text práce2,82 MBAdobe PDFView/Open
Kralova A. - V.pdfPosudek vedoucího práce669,83 kBAdobe PDFView/Open
Kralova A. - O.PDFPosudek oponenta práce597,89 kBAdobe PDFView/Open
Kralova prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce186,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12642

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.