Název: Konflikt v Severním Irsku a jeho vliv na politickou situaci ve Spojeném království
Další názvy: The Northern Ireland Conflict and its influence on political situation in the United Kingdom
Autoři: Caltová, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Naxera, Vladimír
Oponent: Rosůlek, Přemysl
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12701
Klíčová slova: Spojené království Velké Británie a Severního Irska;Severní Irsko;Ulster;Irská republika;etnický konflikt;unionisté;nacionalisté;náboženský konflikt;katolíci;protestanti;britská vláda;irská vláda;paramilitární organizace;mírový proces
Klíčová slova v dalším jazyce: United kingdom of Great Britain and Northern Ireland;Northern Ireland;Ulster;Irish republic;ethnic conflict;unionists;nationalists;religious conflict;catholics;protestants;british government;irish government;paramilitary organisations;peace process
Abstrakt: Práce se zabývá analýzou přístupu vnitřních aktérů k severoirskému konfliktu a jeho řešení. Největší důraz je kladen na chování britských politických elit a mapování změn v jejich přístupu ke konfliktu. Na pozadí chronologicky řazených událostí od historických počátků sporů až dodnes je u britských elit sledován přechod od principu hry s nulovým součtem ke koncepci hry s nenulovým součtem. Práce dále sleduje konfliktní fáze a hodnotí úspěšnost postupně uzavíraných mírových smluv.
Abstrakt v dalším jazyce: This essay analyzes the approach of inner players to the Northern Ireland conflict and its management. It emphasizes the behaviour of the British political elites and how do their attitudes change throughout the conflict. Chronologically, it follows the shift of British approach from the principle of zero sum game to the concept of non-zero sum game. The essay also follows the conflict phases and evaluates the success of the gradually achieved peace agreements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Caltova_Aneta_2014.pdfPlný text práce926,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Caltova_VED.pdfPosudek vedoucího práce85,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
caltova_opo.docxPosudek oponenta práce44,46 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Caltova.pdfPrůběh obhajoby práce309,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12701

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.