Title: Norsko a Evropská unie (analýza opakovaného odmítnutí vstupu do ES/EU a v tomto kontextu posouzení vyhlídek na členství Norska v EU do budoucna)
Other Titles: Norway and the European Union. Analysis of repeated refusal of entry into the EC/EU and in this context the assessment of the prospects for EU membership in Norway in the future.
Authors: Zemánek, Marek
Advisor: Jurek, Petr
Referee: Lupták, Ľubomír
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12706
Keywords: Norsko;Evropská unie;Evropské hospodářské společenství;Evropské sdružení volného obchodu;referendum;přírodní zdroje
Keywords in different language: Norway;European union;European economic community;European free trade association;referendum;natural resources
Abstract: Tato práce popisuje vzájemné vztahy mezi Evropskou unií a Norským královstvím. Hlavním cílem této práce je dokázat, že zásadním důvodem absence Norska v EU jsou především historické, ekonomické a politické faktory. Na základě těchto faktorů práce dále analyzuje budoucí perspektivu pozice Norska ve vztahu k EU. Občané členství Norska do EU dvakrát zamítli v referendu - 1972 a 1994. Norský skepticismus vůči evropské integraci je silně zakořeněn především z důvodu špatné historické zkušenosti. Norsko je samostatným státem relativně krátce - jako nezávislý stát funguje od roku 1905. Poválečné období zahraničně politického kurzu Norska se změnilo - od neutrality k prozápadní orientaci. Stalo se členem organizací NATO, EFTA. A po neúspěšném pokusu o vstup do EU v roce 1972 se zaměřilo na vytvoření EHS. Ekonomické důvody, to je další překážka negativního postoje. Významnou roli hraje rybolov, těžba dřeva, zemního plynu a hlavně ropy. Mimo jiné Norsko je velkým výrobcem elektrické energie, která se z více než 97 % vyrábí v hydroelektrárnách. Norové se dále obávají vstupem do Unie ztráty své suverenity. Norsko je jednou z nejbohatších zemí na světě, jak jsme již uvedli, především díky svému nerostnému bohatství a Norové se o ně nechtějí dělit s ostatními evropskými státy. Bojí se, že by vstupem do unie přišli o kontrolu nad svými přírodními zdroji. Jde především o ryby. Nechtějí, aby evropští rybáři lovili v norských vodách. Také by si rádi udrželi kontrolu nad ložisky ropy v Severním moři a bohatými zdroji vodní elektřiny. Mnozí se rovněž obávají, že by Norsko vstupem do EU ztratilo svoji dotační politiku pro kraje a zemědělství.
Abstract in different language: This dissertation describes interrelations between the European Union and the Kingdom of Norway. The main aim of this dissertation is to prove that the fundamental reason for the absence of Norway in the EU are mainly historical, economic and political factors. Based on these factors work analyzes the future prospects Norway's position in relation to the EU. Citizens of Norway to the EU membership twice rejected in a referendum - 1972 and 1994. Norwegian skepticism towards European integration is strongly rooted primarily because of bad historical experience. Norway is an independent state relatively short - works as an independent state since 1905. The post-war period, foreign political course Norway has changed - from neutrality to Western orientation. Became a member of NATO, EFTA. And after a failed attempt to join the EU in 1972 focused on the creation of the EEC. Economic reasons, it is another obstacle negative attitudes. An important role is played by fishing, logging, natural gas and especially oil. Among other things, Norway is a major producer of electricity, of which over 97% is produced in hydroelectric plants. Norwegians are also worried about entering the Union losing its sovereignty. Norway is one of the richest countries in the world, as we have said, mainly because of its mineral wealth and Norwegians want to share them with other European countries. They fear that by joining the Union have lost control over their natural resources. It's all about the fish. They do not want that European fishermen fished in Norwegian waters. Also would like to retain control over oilfield in the North Sea and the rich resources of hydro-electricity. Many also fear that Norway joining the EU has lost its subsidy policy for the region and agriculture.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Zemanek.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
Zemanek_bp_pol_ved.pdfPosudek vedoucího práce538,52 kBAdobe PDFView/Open
Zemanek_opo_POL.pdfPosudek oponenta práce582,08 kBAdobe PDFView/Open
Zemanek.pdfPrůběh obhajoby práce281,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12706

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.