Název: Alandské ostrovy jako specifický region EU
Další názvy: The Aland Islands as a Specific Region of the European Union
Autoři: Červ, Filip
Vedoucí práce/školitel: Šanc, David
Oponent: Lupták Burzová, Petra
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12709
Klíčová slova: Akt o autonomii;Alandské ostrovy;celní území;daňové území;domovské právo;Evropská unie;Finsko;integrace;Lisabonská smlouva;primární právo;Protokol č. 2;přechodné období;přístupová smlouva;přístupový proces;referendum;rozšiřování;Severská rada;Švédsko
Klíčová slova v dalším jazyce: Act on autonomy;Aland islands;customs area;tax area;home rule;European union;Finland;integration;Lisbon treaty;primary law;Protocol no 2;transitional period;accession treaty;accession process;referendum;enlargement;Nordic council;Sweden
Abstrakt: Úhlem pohledu na autonomní Alandské ostrovy bylo jejich postavení v Evropské unii. Proto bakalářská práce hledala odpovědi na otázky spojené s vyjednanými výjimkami během přístupových rozhovorů z práva EU. Pro postavení Aland v celé evropské integraci jsou důležité charakteristiky ostrovů dané historickým vývojem, jako je rozsáhlá autonomie, demilitarizace a neutralita. Práce se věnuje i pohledu druhé strany, jinými slovy náhledem EU na udělování výjimek. Kromě cesty do EU je v práci dále analyzována situace na ostrovech s ohledem na aktivity EU.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the autonomous Aland Island's position in the European Union. Therefore the thesis seeks answers to questions related to negotiated exceptions from EU law during the accession talks. For the position of Aland in the entire European integration are important characteristics of the islands of the historical development such as extensive autonomy, demilitarization and neutrality. Thesis also focuses on the perspective of the other side, in other words the EU preview of exemption. In addition to road to the EU, situation on the islands with regard to the activities of the EU in the thesis is further analysed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Filip Cerv BP 2014.pdfPlný text práce732,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerv_VED_POL_Bc.docxPosudek vedoucího práce39,71 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Cerv_opo.docxPosudek oponenta práce30,92 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Cerv.pdfPrůběh obhajoby práce343,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12709

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.