Název: Teorie křesťanského personalismu 20. století v politické filozofii
Další názvy: The Theory of Christian personalism of the 20th Century in Political Philosophy
Autoři: Prášková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Stulík, Ondřej
Oponent: Strnadová, Lenka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12758
Klíčová slova: křesťanský personalismus;přirozené právo;lidská práva;sociální práva;lidská důstojnost;ústava;demokracie;marxismus;socialismus;fašismus;korporativismus;materialistická doktrína
Klíčová slova v dalším jazyce: christian personalism;natural law;human laws;social laws;human dignity;constitution;democracy;marxism;socialism;fascism;corporatism;materialistic doctrine
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na téma křesťanského personalismu, filozoficko-politického směru, který je v této práci také východiskem pro nastolení otázek týkajících se lidských práv a svobod. Křesťanský personalismus reagoval na postavení člověka v kapitalistické společnosti, na kolektivistický socialismus, na fašismus.Tato práce se zabývá principy lidských práv a jejich ukotvením v ústavním právu. Byly zde analyzovány ústavy platné ve 20. století, ovlivněné marxistickou ideologií (ústavy SSSR a ČSSR), ovlivněné fašistickou doktrínou (ústava Fiume) a jako protiváha zde byla analyzována ústava demokratického státu (ústava ČR). Záměrem bylo zjištění: Zda hodnotový formát konkrétní společnosti vytváří či nevytváří ústavní předpoklad dodržování lidských práv v kontextu s přirozenoprávní teorií a křesťanského personalismu.
Abstrakt v dalším jazyce: This work focuses on the theme of Cristian personalism, philosophical-political movement, which is also starting the point in this work establishment of issues relating to human rights and freedoms. In the 20th Century the Christian personalism responded to the position of man in capitalist society, the collectivist socialism, fascism. This work deals with the principles of human rights and their anchorages in constitutional law.There were analysed the Constitutions are valid in the 20th Century influenced by marxist ideology (the Constitutions of USSR and CSSR), influenced by fascist doctrine (the Constitution of Fiume)and as counterbalance it was analysed a Constitution of democratic state (the Constitution of the Czech Republic). The intention was to determine in the framework of theoretical research of Constitutions: Whether value format of cpecific society crates or does not create constitutional presumption respect for human right in the context of the natural law and in the context of Christian personalism.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Praskova Jana_2014.pdfPlný text práce397,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Praskova_ved.docxPosudek vedoucího práce40,49 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Praskova_OPO.docxPosudek oponenta práce44,14 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Praskova.pdfPrůběh obhajoby práce337,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12758

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.