Title: Teorie křesťanského personalismu 20. století v politické filozofii
Other Titles: The Theory of Christian personalism of the 20th Century in Political Philosophy
Authors: Prášková, Jana
Advisor: Stulík, Ondřej
Referee: Strnadová, Lenka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12758
Keywords: křesťanský personalismus;přirozené právo;lidská práva;sociální práva;lidská důstojnost;ústava;demokracie;marxismus;socialismus;fašismus;korporativismus;materialistická doktrína
Keywords in different language: christian personalism;natural law;human laws;social laws;human dignity;constitution;democracy;marxism;socialism;fascism;corporatism;materialistic doctrine
Abstract: Tato práce se zaměřuje na téma křesťanského personalismu, filozoficko-politického směru, který je v této práci také východiskem pro nastolení otázek týkajících se lidských práv a svobod. Křesťanský personalismus reagoval na postavení člověka v kapitalistické společnosti, na kolektivistický socialismus, na fašismus.Tato práce se zabývá principy lidských práv a jejich ukotvením v ústavním právu. Byly zde analyzovány ústavy platné ve 20. století, ovlivněné marxistickou ideologií (ústavy SSSR a ČSSR), ovlivněné fašistickou doktrínou (ústava Fiume) a jako protiváha zde byla analyzována ústava demokratického státu (ústava ČR). Záměrem bylo zjištění: Zda hodnotový formát konkrétní společnosti vytváří či nevytváří ústavní předpoklad dodržování lidských práv v kontextu s přirozenoprávní teorií a křesťanského personalismu.
Abstract in different language: This work focuses on the theme of Cristian personalism, philosophical-political movement, which is also starting the point in this work establishment of issues relating to human rights and freedoms. In the 20th Century the Christian personalism responded to the position of man in capitalist society, the collectivist socialism, fascism. This work deals with the principles of human rights and their anchorages in constitutional law.There were analysed the Constitutions are valid in the 20th Century influenced by marxist ideology (the Constitutions of USSR and CSSR), influenced by fascist doctrine (the Constitution of Fiume)and as counterbalance it was analysed a Constitution of democratic state (the Constitution of the Czech Republic). The intention was to determine in the framework of theoretical research of Constitutions: Whether value format of cpecific society crates or does not create constitutional presumption respect for human right in the context of the natural law and in the context of Christian personalism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Praskova Jana_2014.pdfPlný text práce397,54 kBAdobe PDFView/Open
Praskova_ved.docxPosudek vedoucího práce40,49 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Praskova_OPO.docxPosudek oponenta práce44,14 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Praskova.pdfPrůběh obhajoby práce337,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12758

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.