Title: Náklady řízení a aktuální trendy v rozhodování o nich
Other Titles: Costs of civil procedure and current trends in adjudging about them
Authors: Sláma, Pavel
Advisor: Spurný, Radek
Referee: Ungr, Miloslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12850
Keywords: náhrada nákladů řízení;zásada úspěchu ve věci;zásada zavinění;moderační právo soudu;funkce nákladů řízení
Keywords in different language: reimbursement of the proceedings costs;principle of succes in the case;principle of fault;moderation right of courts;proceeding costs functions
Abstract: Diplomová práce se zabývá tématem "Náklady řízení a aktuální trendy v rozhodování o nich". Problematika nákladů řízení je důležitou součástí občanského práva procesního. V práci je věnována pozornost jednotlivým otázkám vztahujících se k nákladům řízení, a rozhodování o nich. Jsou zde vymezeny problematické oblasti nákladů řízení, které jsou následně popsány a podrobeny analýze. V práci je též popsána stávající právní úprava nákladů řízení, která je následně podrobena kritické analýze. Důraz je dále kladen na judikaturu Ústavního soudu České republiky, která udává aktuální trendy v rozhodování o náhradě nákladů řízení. Práce obsahuje též návrh na inovativní vymezení funkcí nákladů řízení a v několika případech návrh nové právní úpravy v oblasti nákladů řízení. Diplomová práce je rozdělena na úvod, pět kapitol a závěr. V první kapitole je objasněn pojem a funkce nákladů řízení, a dále jsou zde podrobně rozebrány jednotlivé druhy nákladů řízení. Druhá kapitola se zabývá problematikou placení nákladů řízení. Třetí kapitola pak obsahuje jednotlivé zásady a postupy při náhradě nákladů řízení. Čtvrtá kapitola se věnuje otázce rozhodnutí o nákladech řízení. V páté kapitole jsou pak porovnány vybrané společné prvky nákladů řízení v České republice, Spolkové republice Německo, a Slovenské republice.
Abstract in different language: This thesis deals with the theme "Costs of proceedings and current trends in decision making about them". The issue of the costs itself is an important sphere of the civil procedure. In this work a great deal of attention is focused on particular issues related to proceeding costs decisions. The thesis tries to specify problematic aspects arising in connection with making judicial decisions on proceeding costs; it tries to describe and analyze them. The thesis also discusses the current legal amendment which is then subjected to critical analysis. The emphasis is also laid upon judicature of the Constitutional Court of the Czech Republic which sets trends in judicial decisions about proceeding costs. The thesis also contains a proposal for an innovative definition of proceeding costs functions and in several cases a new draft legislation in the sphere of proceeding costs. The thesis is divided into Introduction, five chapters and Conclusion. The first chapter specifies the term of proceeding costs and its function, it also analyzes different types of the costs in detail. The second chapter deals with the matter of payment of proceeding costs. The third chapter contains various policies and procedures for proceeding costs compensation. The fourth chapter is devoted to the issue of decision on proceeding costs. In the fifth chapter are then compared selected common elements of proceeding costs in the Czech Republic, the Federal Republic of Germany and the Slovak Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Pavel Slama 2014.pdfPlný text práce784,64 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Slama.pdfPosudek vedoucího práce874,87 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Slama.pdfPosudek oponenta práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Slama.pdfPrůběh obhajoby práce270,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12850

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.