Title: Exekuční postih obchodního podílu společníka ve společnosti s ručením omezeným a družstevního podílu člena družstva a jeho následky
Other Titles: The execution of the share in assets of a limited liability company and share of cooperative and its consequences
Authors: Rošer, Michal
Advisor: Wolfová, Jitka
Referee: Dvořák, Tomáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12855
Keywords: exekuce;obchodní podíl;společník ve společnosti;družstvo;družstevní podíl;exekutor;exekuční příkaz;právní úprava;judikatura;právo
Keywords in different language: execution;business share;shareholder in company;cooperative;share of cooperative;executor;execution order;legislation;jurisprudence;law
Abstract: Ve své diplomové práci se zabývám zejména základní charakteristikou exekuce a exekučního řízení, účinnou právní úpravou a jejím srovnáním s právní úpravou účinnou do 31. 12. 2012. Cílem mé práce je také seznámit čtenáře s úpravou postihu podílu společníka ve společnosti s ručením omezeným a v družstvu. Ve své práci jsem se maximálně snažil o prolnutí jak teoretického základu daného právní úpravou, tak praktického pohledu soudního exekutora při aplikaci těchto institutů v jednotlivých exekučních řízeních.
Abstract in different language: In my diploma thesis I deal mainly with execution in general, with legislation in force and comparison with legislation before 1.1.2013. The aim of the thesis is also to acquaint the reader with execution order against the business share of a company and cooperative member. In my diploma thesis I have tried to blend both the theoretical basis of the legislation and practical view of a judicial officer in the application of these institutes in individual enforcement proceedings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Michal_Roser 2014.pdfPlný text práce853,55 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Roser.pdfPosudek vedoucího práce969,71 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Roser.pdfPosudek oponenta práce784,64 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Roser.pdfPrůběh obhajoby práce311,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12855

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.