Title: Normální rozdělení
Other Titles: Normal distribution
Authors: Cerhová, Markéta
Advisor: Kohout, Václav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13030
Keywords: normální rozdělení;vlastnosti normálního rozdělení;centrální limitní věty
Keywords in different language: normal distribution;properties normal distribution;central limit theorem
Abstract: V bakalářské práci se zabývám normálním rozdělením. V první kapitole popisuji jeho historii a život významných vědců. V druhé kapitole se zabývám vlastnostmi normálního rozdělení. Ve třetí kapitole uvádím několik centrálních limitních vět, které se využívají pro výpočet pravděpodobnosti. V poslední kapitole se nachází příklady na centrální limitní věty a na normální rozdělení. Grafy a některé výpočty, které se v práci nachází, jsou vytvořené v programu Mathematica. Cílem práce bylo přiblížení a znázornění normálního rozdělení.
Abstract in different language: In this Bachelor paper I deal with normal distribution. In the first chapter I describe its history and lives of important scientists. In the second chapter I deal with properties of normal distribution. The third chapter introduces several central limit theorem, that are used for calculation of probability. In the last chapter can be found examples of central limit theorem and normal distribution. Graphs and some calculations, used in this paper, are created in the program Mathematica. The aim of this paper is to approach and demonstrate normal distribution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace MC.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni bakalarske prace Marketa Cerhova.pdfPosudek vedoucího práce30,06 kBAdobe PDFView/Open
Posudek bakalarske prace Markety Cerhove s podpisem.pdfPosudek oponenta práce31,7 kBAdobe PDFView/Open
Cerhova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce37,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13030

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.