Title: Evropský systém ochrany lidských práv
Other Titles: The European system of human rights protection
Authors: Matoušková, Lucie
Advisor: Kopal, Vladimír
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13049
Keywords: lidská práva;Rada Evropy;Evropská unie;Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod;Listina základních práv Evropské unie;Evropský soud pro lidská práva;Soudní dvůr Evropské unie
Keywords in different language: human rights;Council of Europe;European union;Convention for protection of human rights and fundamental freedoms;Charter of fundamental rights of European union;European court of human rights;Court of justice of European union
Abstract: Obsahem diplomové práce je historický exkurz, pojem lidských práv,ochrana a garance lidských práv v rámci Rady Evropy a Evropské unie, je doplněna o judikaturu, která reflektuje vztah mezi Soudním dvorem Evropské unie a Evropským soudem pro lidská práva. Pojednává o budoucím přistoupení Evropské unie k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.
Abstract in different language: The thesis contains a historical excursion, the concept of human rights, protection and guarantee of human rights in the Council of Europe and the European Union, is supplemented by case law, which reflects the relationship between the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights. It discusses the future EU accession to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Matouskova Lucie.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Matouskova - vedouci1.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Matouskova - oponent.pdfPosudek oponenta práce350,98 kBAdobe PDFView/Open
Matouskova.pdfPrůběh obhajoby práce567,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13049

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.