Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHonzíková, Jarmila
dc.contributor.authorLávičková, Alena
dc.date.accepted2014-05-23
dc.date.accessioned2015-03-25T09:38:10Z
dc.date.available2012-11-22cs
dc.date.available2015-03-25T09:38:10Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-04
dc.identifier54548
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13747
dc.description.abstractTéma diplomové práce je " Úroveň psychomotorických a pohybových dovedností na 1. stupni ZŠ." V úvodu se zabývá specifickými poruchami učení a chování žáků základních škol. Ve vzdělávacím programu základních škol je probírána struktura a časová dotace ve vzdělávacích oblastech - umění a kultura, člověk a zdraví, člověk a svět práce. Další část je zaměřena na mladší školní věk a senzomotorický a psychomotorický vývoj dětí této věkové skupiny. Motorický vývoj dětí v běžných třídách a ve třídách pro žáky s poruchami učení a chování je porovnáván s využitím jednoduchých testů. Závěrečná část je zaměřena na práci s papírem. Nejdříve je popsána výroba papíru a pak je začleněna práce s papírem do pracovních činností u dětí mladšího školního věku. Nakonec je přidán soubor pracovních námětů pro práci s papírem na základní škole, jako metodický materiál pro učitele.cs
dc.format70 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectspecifické poruchy učení a chovánícs
dc.subjectumění a kulturacs
dc.subjectzdravícs
dc.subjectČlověka a svět prácecs
dc.subjectmladší školní věkcs
dc.subjectsenzomotorický rozvojcs
dc.subjectpsychomotorický rozvojcs
dc.subjectpapírcs
dc.subjectpráce s papíremcs
dc.subjectčlověkcs
dc.titleÚroveň psychomotorických a pohybových dovedností na 1. stupni ZŠcs
dc.title.alternativeThe level psychomotor and motor skills at first grade elementary schoolen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra matematiky, fyziky a technické výchovycs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe topic of this Thesis is " The level psychomotor and motor skills at first grade elementary school." In the introduction it deals with specific learning and behaviour disabilities of pupils in primary schools. In the curriculum of primary schools is discussed structure and time allocation in the educational areas - arts and culture, human and health, man and the world of work. The next part focuses on junior school age and sensorimotor and psychomotor development of children in this age group. The motor development of children in ordinary classrooms and classrooms for pupils with learning and behavior disabilities is compared using simple tests. The final part is targeted to work with paper. At first is described the production of paper and then is integrated the work with paper in work activities for junior school age children. Finally is added a set of working ideas for working with paper in primary schools as a teachers guidance document.en
dc.subject.translatedspecific learning and behaviour disabilitiesen
dc.subject.translatedart and cultureen
dc.subject.translatedhealthen
dc.subject.translatedMan and world of worken
dc.subject.translatedjunior school ageen
dc.subject.translatedsensorimotor developmenten
dc.subject.translatedpsychomotor developmenten
dc.subject.translatedpaperen
dc.subject.translatedworking with paperen
dc.subject.translatedhumanen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace-Lavickova.pdfPlný text práce15,92 MBAdobe PDFView/Open
Lavickova - hodn..pdfPosudek vedoucího práce114,36 kBAdobe PDFView/Open
DP - posudek_oponenta_Lavickova.pdfPosudek oponenta práce54,49 kBAdobe PDFView/Open
Lavickova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce43,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13747

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.