Title: Fyzikální principy současné fotografie
Other Titles: Physical principies of actual photography
Authors: Machačová, Veronika
Advisor: Randa, Miroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13761
Keywords: fotografie;CCD;CMOS;vývoj;fotografický film;vesmír;černobílá fotografie;barevná fotografie;RGB;CMYK;pokusy
Keywords in different language: photography;CCD;CMOS;development;photographical film;space;black and white photography;color photography;RGB;CMYK;experiments
Abstract: Diplomová práce se zabývá vývojem fotografie v průběhu 20. století a nejmodernější fotografickou technikou na počátku 21. století. V první části diplomové práce je podrobně popsán jak fyzikální, tak chemicko-technologický vývoj fotografie v průběhu 20. století. V práci jsou uvedeny taktéž specifické oblasti, na které měla fotografie veliký formativní vliv. Druhá část práce se zabývá fyzikálními a technickými specifiky ve vývoji fotografie. V uvedených kapitolách je podrobně popsán vývoj fotografických filmů a vývoj elektronických snímacích čipů. V této kapitole jsou taktéž detailně popsány specifika fotoaparátů používaných v kosmu a vybrané speciální prvky v novodobém vývoji fotografie. Ve třetí části jsou uvedeny vytvořené pracovní listy vycházející z teoretické části diplomové práce, které jsou následně prakticky vyzkoušeny ve školním vyučování.
Abstract in different language: This thesis deals with the development of photography in the course of 20th century and the latest photographic technology in the early of 21st of the century. In the first part of the thesis is described in detail how physical so chemical and technological development of photography in the course of the 20th century. They are also given a specific area to which the great formative influence was photos. The second part of the thesis deals with the physical and technical characteristics in the development of photography. In these chapters is described in detail the development of photographic films ane electronic sensing chips. In this chapter are also described in detail the specifics of the cameras used in the cosmos, and selected special elements in the modern development of photography. In the third section are created worksheets based on the theoretical part of the thesis, which were subsequently practically tested in the chool teaching.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Machacova_V_P12N0165P.pdfPlný text práce9,54 MBAdobe PDFView/Open
Machacova - hodn..pdfPosudek vedoucího práce147,67 kBAdobe PDFView/Open
Machacova - opon..pdfPosudek oponenta práce204,92 kBAdobe PDFView/Open
Machacova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce57,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13761

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.