Title: Příprava na školní docházku u dětí se smyslovým postižením
Other Titles: Preparation of children with sensory disabilities for schooling
Authors: Ditrychová, Alena
Advisor: Slowík, Josef
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13819
Keywords: sluchové postižení;zrakové postižení;příprava na školní docházku;integrace;kompenzační pomůcky;školní zralost;školní připravenost
Keywords in different language: hearing disability;visual disability;preparation for schooling;integration;special equipment;school maturity;school readiness
Abstract: Bakalářská práce má název Příprava na školní docházku u dětí se smyslovým postižením. Práce je zaměřena na rozdíly ve vzdělávání dětí se zrakovým a sluchovým postižením a dětí bez postižení. V práci je popsána klasifikace zrakového a sluchového postižení, vzdělávání dětí z pohledu české legislativy, příprava na školní docházku. Jedna kapitola je také věnována kompenzačním pomůckám využívaným při vzdělávání. Cílem výzkumné části bylo zjistit, jak speciální mateřské školy připravují děti se smyslovým postižením na školní docházku, jaké pomůcky při přípravě využívají. Výzkum byl realizován ve speciálních mateřských školách.
Abstract in different language: This bacherlor thesis named Preparation of children with sensory disabilities for schooling. It is focusing on education diferences for children with hearing and visual impairment and children without disability. In thesis are described clasifications of hearing and visual impairment, education of children on base of czech legislation, preparing of schooling. One chapter presesents special equipments for eduacion of children with hearing and visual impairment. Goals of the investigation in specialized nursery schools are: first, to find out how specialized nursery schools prepared children with hearing and visual impairment for shooling, and second which equipment using teacher for this education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ditrychova_Priprava_na_skolni_dochazku_u_deti_se_smyslovym_postizenim.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
Ditrychova VP.pdfPosudek vedoucího práce64,94 kBAdobe PDFView/Open
Ditrychova OP.pdfPosudek oponenta práce36,66 kBAdobe PDFView/Open
Ditrychova O.pdfPrůběh obhajoby práce15,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13819

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.