Title: Změny v přístupu k sociální integraci k žákům s tělesným postižením v rámci školního vzdělávání během posledních 20 let
Other Titles: Changes in approach to social integration to pupils with disabilities within school education during last 20 years
Authors: Vlachová, Lenka
Advisor: Slowík, Josef
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13822
Keywords: změna;přístup;sociální integrace;žáci s tělesným postižením;školní vzdělávání
Keywords in different language: change;approach;social integration;pupils with disabilities;school education
Abstract: Tématem mé bakalářské práce jsou: Změny v přístupu k sociální integraci k žákům s tělesným postižením v rámci školního vzdělávání během posledních 20 let. Svou práci jsem rozdělila do 6 kapitol. V teoretické části se v první kapitole zabývala klasifikací tělesných postižení. V druhé kapitole se zcela komplexně věnuji tématu dětské mozkové obrny. Třetí kapitola se týká vzdělávání žáků s tělesným postižením. Čtvrtá kapitola je zaměřena na integraci lidí s tělesným postižením. Pátá kapitola se zabývá speciálními vzdělávacími potřebami dětí a žáků s tělesným postižením. V Empirické části jsem se věnovala metodologii a analýze výsledků mého výzkumného šetření. Pracovala jsem s rozhovory svých respondentů. Cílem mé bakalářské práce je porovnat zkušenosti dvou generací žáků s tělesným postižením se sociální integrací, z doby, kdy jedna skupina respondentů navštěvovala základní školu a ze současnosti, kdy druhá skupina respondentů navštěvuje základní školu.
Abstract in different language: The topic of my ¨ bachelor's thesis are: changes in the approach to the social integration of students with disabilities in school education over the last 20 years. My work is divided into six chapters. In the theoretical part of the first chapter dealt with the classification of disability. The second chapter is entirely devoted to the topic comprehensively cerebral palsy. The third chapter concerns the education of students with disabilities. The fourth chapter focuses on the integration of people with disabilities. The fifth chapter deals with the special educational needs of children and pupils with physical disabilities. In the empirical section is devoted to methodology and analysis of the results of my research. I worked with interviews of their respondents. The aim of my thesis is to compare the experiences of two generations of students with disabilities to social integration, from the time when one group of respondents attended primary school and the present, when the second group of respondents are attending in primary school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zmeny v pristupu k socialni integraci k zakum s telesnym postizenim v ramci skolniho vzdelavani behem poslednich 20 let..pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
Vlachova VP.pdfPosudek vedoucího práce67,73 kBAdobe PDFView/Open
Vlachova OP.pdfPosudek oponenta práce12,73 kBAdobe PDFView/Open
Vlachova O.pdfPrůběh obhajoby práce11,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13822

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.