Title: Fyzioterapeutické postupy u poliomyelitis anterior acuta se zaměřením na postpoliomyelitický syndrom
Other Titles: Physiotherapeutic methods in poliomyelitis anterior acuta focusing on postpoliomyelitis syndrome
Authors: Feixová, Monika
Advisor: Ryba, Lukáš
Referee: Wanka, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14033
Keywords: poliomyelitis anterior acuta;poliomyelitis;poliomyelitida;dětská obrna;postpoliomyelitický syndrom;PPS;poliovirus;inaktivovaní poliomyelitická vakcína;živá perorální vakcína;metoda sestry Kenny;alienace;funkční paralýza
Keywords in different language: poliomyelitis anterior acuta;poliomyelitis;polio;postpoliomyelitis syndrome;PPS;poliovirus poliomyelitis inactivated valine;live oral vaccine;sister Kenny´s method;alienation;functional paralysis
Abstract: Tato práce řeší možnosti fyzioterapeutických postupů u poliomyelitis anterior acuta, její dopad a vliv na vývoj postpoliomyelitického syndromu. Vyšetřeni byli čtyři pacienti, kteří v dětství prodělali paralytickou formu poliomyelitidy, kdy během dvou až čtyř dní došlo k rozvoji nesymetrických periferních obrn. K úpravě stavu byla jako jedna z hlavních metodik využita metoda dle Sestry Kenny. Následovalo klidové období, které trvalo 10 i více let. Poté se začala rozvíjet svalová slabost a atrofie převažující na periferii. Pro rychlost průběhu vzniku obrn, nebylo u pacientů možné jednoznačně určit, zda se jednalo o svaly primárně postižené v dětství. Postpoliomyelitický syndrom vyžaduje každoroční pobyt v lázeňském zařízení, které napomáhá zmírnit vzniklé obtíže.
Abstract in different language: This work deals with the problem of physiotherapy practice in poliomyelitis anterior acuta and its impact and influence on the development postpoliomyelitis syndrome. Examined were four patiens who experienced form of paralytic poliomyelitis as a child, when during two to four days there were unbalanced development of peripheral paralysis. To modify the condition was one of the main methodologies used method by Kenny Sister. This was followed by a rest period, which lasted 10 years or more. Then began to develop muscle weakness and atrophy predominant in the periphery. The rate of progression paralysis patiens can not be clear whether it was the muscle primarily affected in childhood. Postpoliomyelitis syndrome requires an annual stay in the spa facilities, which helps alleviate the incurred troubles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cela BC Feixova Monika.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFView/Open
Feixova - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce551,45 kBAdobe PDFView/Open
Feixova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce673,02 kBAdobe PDFView/Open
Feixova.pdfPrůběh obhajoby práce416,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14033

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.