Title: Příprava metastabilní Al-Pb slitiny pomocí pulsní laserové depozice
Other Titles: Preparation of metastable Al-Pb alloy by pulsed laser deposition
Authors: Kašparová, Adéla
Advisor: Křenek, Tomáš
Křenek, Tomáš
Referee: Duchek, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14150
Keywords: homotektické slitiny;monotektické slitiny Al-Pb;CVD;laserová ablace;dielektrický průraz;metastabilní struktury;nanoslitina
Keywords in different language: homotectic alloy;monotectic alloys Al-Pb;CVD;laser ablation;dielectric breakdown;metastable structure;nanoalloy
Abstract: Cílem předložené bakalářské práce je vytvoření slitiny dvou za termodynamicky rovnovážných podmínek navzájem nemísitelných kovů Al a Pb. K tomuto účelu byla použita metoda laserově indukované chemické depozice plynného reaktantu (LCVD) při současné ablaci pevného terčíku. Díky vlastnostem pulzního laserového záření je dosaženo nerovnovážných podmínek experimentu, během kterých je očekáván vznik metastabilních struktur obou prvků. Tyto jsou dále analyzovány za pomoci metod světelné, konfokální a elektronové řádkovací mikroskopie (SEM), energeticky disperzivní (EDX) a Ramanovo spektroskopie.
Abstract in different language: The focus of this Bachelor thesis is the preparation of an alloy consisting of two metals Al and Pb which are non-miscible under thermodynamic equilibrium conditions. The method of Laser assisted chemical deposition (LCVD) of a gas reactant and simultaneous ablation of a solid target was used. Thanks to the properties of pulsed laser radiation metastable experiment conditions are obtained, during which the occurrence of the metastable structure from both elements is anticipated. These are further analysed with the help of light, confocal and scanning electron microscopy, and energy dispersive X-ray (EDX) and Raman spectroscopy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace__2014__Adela_Kasparova_S13B0149K.pdfPlný text práce12,31 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Kasparova.tifPosudek vedoucího práce112,86 kBTIFFView/Open
OP_Kasparova.tifPosudek oponenta práce211,17 kBTIFFView/Open
Prubeh_Kasparova.tifPrůběh obhajoby práce43,03 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14150

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.