Název: Změny fyzikálních vlastností indukčně ohřívané vsázky
Další názvy: Physical changes billet properties by induktion heating
Autoři: Kučera, Libor
Vedoucí práce/školitel: Kožený, Jiří
Oponent: Rada, Petr
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14248
Klíčová slova: Indukční ohřev;naindukované teplo do vsázky jednotkové délky;teplená vodivost;elektrické vodivost;frekvence;povrchové kalení;indukční lineární svařování;indukční tavící pece kanálkové;indukční tavící pece kelímkové;relativní permeabilita;intenzita magnetického pole;hloubka vniku;elektromagnetické pole
Klíčová slova v dalším jazyce: Induction heating;no induced heat to the charge per unit length;thermal conductivity;electrical conductivity;frequency;surface hardening;linear induction welding;induction melting furnace conduit;induction melting furnaces Crucible;relative permeability;magnetic field penetration depth;the electromagnetic field
Abstrakt: Tato práce bude obsahovat problematiku fyzikálních změn indukčně ohřívané vsázky. Bakalářskou práci rozdělím do 4 hlavních kapitol dle zadání. První kapitola bude věnována vysvětlení principu indukčního ohřevu, kde jako příklad poslouží válcová vsázka. V druhé kapitole se pokusím o vysvětlení fyzikální změny naindukovaného tepla, kde jako příklad uvedu výpočty hloubky vniku pod a nad hodnotou Curieho bodu pro ocel. Třetí kapitola popíše změnu fyzikálních vlastností u materiálů, konkrétně popíše změnu intenzity magnetického pole a relativní permeability. Poslední kapitola bude obsahovat, kde všude je možné využití indukčního ohřevu a následné celkové zhodnocení indukčního ohřevu.
Abstrakt v dalším jazyce: This work will include the issue of physical changes in induction heating charge. The Bachelor thesis is divided into four main chapters according to specification. The first chapter is devoted to an explanation of the principle of induction heating, which will serve as an example of a cylindrical charge. In the second chapter, I will try to change the physical explanation no induction heating, which have for example calculations of the penetration depth below and above the Curie point for steel. The third chapter describes changing the physical properties of materials, specifically describes the intensity of the magnetic field and relative permeability. The last chapter will contain, where all is possible using induction heating and subsequent overall evaluation of induction heating.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_2014_PDF.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058584_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce427,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058584_oponent.pdfPosudek oponenta práce328,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058584_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce245,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14248

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.