Title: Změny fyzikálních vlastností indukčně ohřívané vsázky
Other Titles: Physical changes billet properties by induktion heating
Authors: Kučera, Libor
Advisor: Kožený, Jiří
Referee: Rada, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14248
Keywords: Indukční ohřev;naindukované teplo do vsázky jednotkové délky;teplená vodivost;elektrické vodivost;frekvence;povrchové kalení;indukční lineární svařování;indukční tavící pece kanálkové;indukční tavící pece kelímkové;relativní permeabilita;intenzita magnetického pole;hloubka vniku;elektromagnetické pole
Keywords in different language: Induction heating;no induced heat to the charge per unit length;thermal conductivity;electrical conductivity;frequency;surface hardening;linear induction welding;induction melting furnace conduit;induction melting furnaces Crucible;relative permeability;magnetic field penetration depth;the electromagnetic field
Abstract: Tato práce bude obsahovat problematiku fyzikálních změn indukčně ohřívané vsázky. Bakalářskou práci rozdělím do 4 hlavních kapitol dle zadání. První kapitola bude věnována vysvětlení principu indukčního ohřevu, kde jako příklad poslouží válcová vsázka. V druhé kapitole se pokusím o vysvětlení fyzikální změny naindukovaného tepla, kde jako příklad uvedu výpočty hloubky vniku pod a nad hodnotou Curieho bodu pro ocel. Třetí kapitola popíše změnu fyzikálních vlastností u materiálů, konkrétně popíše změnu intenzity magnetického pole a relativní permeability. Poslední kapitola bude obsahovat, kde všude je možné využití indukčního ohřevu a následné celkové zhodnocení indukčního ohřevu.
Abstract in different language: This work will include the issue of physical changes in induction heating charge. The Bachelor thesis is divided into four main chapters according to specification. The first chapter is devoted to an explanation of the principle of induction heating, which will serve as an example of a cylindrical charge. In the second chapter, I will try to change the physical explanation no induction heating, which have for example calculations of the penetration depth below and above the Curie point for steel. The third chapter describes changing the physical properties of materials, specifically describes the intensity of the magnetic field and relative permeability. The last chapter will contain, where all is possible using induction heating and subsequent overall evaluation of induction heating.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_2014_PDF.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
058584_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce427,59 kBAdobe PDFView/Open
058584_oponent.pdfPosudek oponenta práce328,14 kBAdobe PDFView/Open
058584_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce245,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14248

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.