Název: Produktová a procesní inovace ve vybraném podniku
Další názvy: Product and process innovation in selected company
Autoři: Mitas, Michal
Vedoucí práce/školitel: Vacek, Jiří
Oponent: Januška, Martin
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14304
Klíčová slova: inovace;produktová inovace;outcome-driven;porter;plátno business modelu;service science;IT
Klíčová slova v dalším jazyce: innovation;product innovation;outcome-driven;porter;business model canvas;service science;IT
Abstrakt: Předložená diplomová práce je zaměřena na přípravu a realizaci produktové inovace pomocí plátna podnikatelského modelu a inovačního procesu řízeného výstupem, který vytvořil Tony Ulwick. Teoretická část definuje základní koncepty a vysvětluje specifický přístup k inovaci jako například koncept otevřené inovace nebo strategii modrého oceánu. Dále také vysvětluje změnu ekonomického paradigmatu z ekonomiky orientované na produkt na ekonomiku založenou na službách. Praktická část obsahuje analýzu odvětví společnosti Pontech Holding, a.s. podle Porterovo modelu, navržení podnikatelského plánu pro produkt, vytvoření marketingové strategie pro vstup na český a americký trh a hodnocení inovačního projektu metodou ECV očekávané komerční hodnoty.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted thesis is focused on preparation and implementation of product innovation by using business model canvas and outcome-driven innovation process which is designed by Tony Ulwick. The theoretical part of the thesis defines basic concepts and explains specific approach to innovation such as open innovation or blue ocean strategy. It also explains economy paradigm change from product-based to service-based economy. The practical part contains porter analysis of Pontech Holding, a.s company's industry, designing of product business model, creating the marketing strategy for entering Czech and USA market and evaluation of innovation performance by method ECV - expected commercial value.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPM) / Theses (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Michal Mitas.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_mitas_VP.pdfPosudek vedoucího práce646,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_mitas_OP.pdfPosudek oponenta práce552,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
mitas.PDFPrůběh obhajoby práce930,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14304

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.