Název: Transfer znalostí z univerzitního prostředí do podnikové praxe
Další názvy: Knowledge transfer between academic organisation and business practice
Autoři: Jurčová, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Vacek, Jiří
Oponent: Taušl Procházková, Petra
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14314
Klíčová slova: strukturální fondy Evropské unie;projekt;transfer znalostí;KTP;operační program Podnikání a inovace;GTW BEARINGS;ZČU;analýza nákladů a přínosů;programovací období 2014 - 2020
Klíčová slova v dalším jazyce: European union structural funds;project;knowledge transfer;KTP;operational program Business and innovation;GTW BEARINGS;ZČU;cost benefit analysis;programming period 2014 - 2020
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na projekt, který byl uskutečněn v rámci ČR zatím jako pilotní pod názvem "Inovativní akce ? Podpora transferu znalostí". Hlavní náplní tohoto projektu je přenos znalostí z univerzitního prostředí do podnikové praxe. Práce se zabývá historií tohoto projektu, který má původ v Anglii. Díky pracovníkům ze Salfordské univerzity byl projekt úspěšně implementován do podmínek v ČR. V rámci pilotního projektu bylo osloveno 11 společností, které se do programu zapojily. Pilotní projekt byl ve všech směrech úspěšný a proto se plánuje pro další programovací období 2014 ? 2020 jeho ostrá verze. Podstatnou částí práce je část praktická, ve které jsou demonstrovány dosažené přínosy pro společnost GTW BEARINGS a spolupracující Západočeské univerzity.
Abstrakt v dalším jazyce: The master's thesis focuses on the project, which was carried out as a pilot project called "Innovative action - Promoting knowledge transfer" in the Czech Republic. The main task of this project is to support the knowledge transfer from the university environment into business practice. The thesis deals with the history of this project, which originated in England. Thanks to the staff of the University of Salford, the project was successfully implemented in the Czech national conditions. 11 companies were interviewed and also participated in the program as partners of the pilot project. The whole project was successful in all directions and that's why there is a new planned version for the next programming period 2014 - 2020. A substantial part of this master thesis demonstrates the benefits achieved by GTW BEARINGS as well as by the University of West Bohemia.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_JURCOVA.pdfPlný text práce5,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_jurcova_VP.PDFPosudek vedoucího práce606,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_jurcova-OP.PDFPosudek oponenta práce530,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
jurcova.PDFPrůběh obhajoby práce185,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14314

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.