Název: Projekt implementace střednědobého strategického programu organizace
Další názvy: Implementation of Middle-Term Strategic Program into the Organization Project
Autoři: Kudrlová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Ircingová, Jarmila
Oponent: Skalický, Jiří
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14320
Klíčová slova: strategické cíle;analýza prostředí;finanční plán;implementace;analýza rizik;controllingové činnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: strategic objectives;environmental analysis;financial plan;implementation;risk analysis;controlling activities
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá implementací střednědobého strategického programu ve vybrané organizaci. V úvodu práce se věnuje samotné charakteristice podnikatelského subjektu, je zde popsán historický vývoj a současná situace společnosti. Poté je definováno poslání, vize a strategické cíle společnosti. Následuje analýza prostředí, jež vymezují silné a slabé stránky podniku a také příležitosti a hrozby podniku. Součástí diplomové práce je rozpracování strategických cílů do cílů krátkodobých včetně parametrů výkonnosti a strategických činností, které vedou k naplnění cílů. Neméně důležitou částí diplomové práce je zpracování podnikatelského plánu, jehož obsahem je plán obchodní, plán investiční, plán personální a plán finanční. Na tuto část navazuje analýza rizik, která posuzuje rizikové faktory ohrožující naplnění podnikatelského plánu včetně vytčených cílů. Na závěr diplomové práce jsou určeny parametry controllingových aktivit, které pomohou k bezpečné implementaci podnikatelské plánu během plánovaného období.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of the thesis is: implementation of the medium-term strategic program in the selected organization. In the first part is dedicated historical development of the company and its current position on the market. Then are defined mission and strategy of the company. Next was made analysis of the company environment. Then was elaborated development of strategic goals into short-term goals, including performance parameters and strategic actions which lead to the fulfillment of goals. One of another important part is processing of the business plan which includes business, investment, staffing and financial plans. This part is followed by risk analysis, which assesses risk factors and fulfillment of the business plan and goals. In the conclusion are presented controlling activities which will be helpful to achieve implementation of business plan without any problem.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-KUDRLOVA.pdfPlný text práce2,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_kudrlova_VP.PDFPosudek vedoucího práce575,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_kudrlova_OP.PDFPosudek oponenta práce576,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kudrlova.PDFPrůběh obhajoby práce192,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14320

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.