Název: Hodnocení projektu sportovního areálu v Nezvěsticích financovaného s podporou fondů EU a jeho následné rozšíření
Další názvy: Evaluation of a public project
Autoři: Štengl, Michal
Vedoucí práce/školitel: Vacek, Jiří
Oponent: Havlíček, Daniel
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14328
Klíčová slova: veřejně prospěšný projekt;analýza nákladů a přínosů;revitalizace;beneficienti
Klíčová slova v dalším jazyce: public interest project;cost benefit analysis;revitalization;beneficiaries
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení projektu revitalizace sportovního areálu v Nezvěsticích. Hlavním cílem je hodnocení projektu pomocí analýzy přínosů a nákladů a posouzení jeho užitečnosti pro jeho cílové skupiny. Vedlejším cílem je navrhnout navazující projekt, který by mohla obec v budoucnu realizovat. Práce je rozdělená na dvě části ? teoretickou a praktickou, které se vzájemně prolínají. V teoretické části práce stručně popisuje projektové řízení v soukromém a veřejném sektoru. Dále jsou nastíněny informace o fondech Evropské Unie a získávání prostředků z těchto fondů. V praktické části jsou uvedeny základní údaje o obci a o sportovním areálu, kterého se projekt týká. Další fází je zhodnocení projektu pomocí analýzy přínosů a nákladů. Jsou vymezeny cílové skupiny a veškeré efekty plynoucí z projektu. Tyto efekty ? přínosy nebo újmy, jsou obvykle nejvhodnější kritérium hodnocení těchto typů projektu. Tyto efekty jsou převedeny na finanční toky. Projekt je hodnocen i z pohledu finančních ukazatelů. Na závěr analýzy je uvedené komplexní hodnocení efektivnosti projektu. Poslední částí práce je návrh rozšiřujícího projektu, který by přinesl další užitek pro obyvatele obce Nezvěstice.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is focused on the evaluation of the public project. To be specific, the defined project is the revitalization of the sport complex in Nezvestice. The main target of this work is evaluation of the defined project by Cost-benefit analysis and assessment his usefulness for his beneficiaries. The secondary target is the proposal of the consequential project. Work is divided into two parts: theoretical part and practical part. These parts are interconnected. In the theoretical part is the basic theory of a public and private project management. In the next phase is any basic information about european funds and gaining financial support of their funds. In the first section of the practical part is a basic info about the Village and about the sports complex. The next step is ground of the work ? the Cost-benefit analysis. Here are described the target groups and all effects of the project. These effects are converted into the cash flows. This benefits or costs are usually the best evaluating standard of this type of projects. The project is evaluated too by financial indicators like Net Present Value or Internal Revenue Ratio. In the end of the analysis is the complex view on the project efficiency. In the last part is the proposal of the consequential project.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Stengl.pdfPlný text práce3,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_stengl_VP.pdfPosudek vedoucího práce682,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_stengl_OP.pdfPosudek oponenta práce740,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stengl.PDFPrůběh obhajoby práce762,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14328

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.