Název: Implementace strategického plánu do podnikových procesů
Další názvy: Strategic Plan Implementation into Firm´s Processes
Autoři: Votrubcová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Vacík, Emil
Oponent: Januška, Martin
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14344
Klíčová slova: finanční plán;procesní hierarchie;KPI;ekonomická efektivnost podnikových procesů
Klíčová slova v dalším jazyce: financial plan;process hierarchy;KPIs;economic efficiency of business processes
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá stanovením procesů ve firmě Molins, s. r. o., a následně rozpočítáním celkových nákladů a marže (vypočtených ve finančním plánu) do hlavních procesů. Vymezení procesů předchází popis společnosti Molins, s. r. o., a analýza prostředí, ve kterém působí. Na ni navazuje popsání strategických cílů firmy, jejich rozplánování na tři roky dopředu a sestavení výkazu zisku a ztráty, rozvahy a cash flow. Poté je popsána organizační struktura podniku a hlavní, řídící a podpůrné procesy v něm, na jejichž základě je sestavena mapa procesů Molins s. r. o.. Následuje stanovení klíčových ukazatelů výkonnosti procesů ke strategickým cílům, tak aby bylo možné vyhodnocovat plnění cílů v průběhu roku. Stěžejní částí je pak podrobný rozpočet nákladů a marže (převzaté z finančního plánu) do hlavních procesů. Diplomová práce je zakončena naznačením dalšího možného postupu, který by vedl k nákladové optimalizaci procesů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the determination of the company processes, followed by cost and margin division (calculated in the financial plan) into core processes. The description of the process is preceded by the characterization of the company Molins s. r. o., and analysis of it's environment. It's followed by the definition of company strategic goals and their planning over three oncoming years (to planning period). After that an income statement is created, as well as a balance and cash flow sheet for the planning period. The next part focuses on the structure of the company, its main operational processes, management processes and supporting processes, based on which a process map of Molins s.r.o. is created . This part is followed by the determination of key performance indicators of processes to strategic goals, to enable the evaluation of the fulfillment of goals during the year. The main part is devoted to the application of a detailed budget of costs and margin (taken from the financial plan) into core processes. The thesis is concluded by suggestions of further possible development that would lead to cost optimization of processes.
Práva: Plný text práce není zpřístupněn.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Votrubcova.PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP823,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Votrubcova, 2014.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
DP_votrubcova_VP.pdfPosudek vedoucího práce796,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_votrubcova_OP.pdfPosudek oponenta práce761,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Votrubcova_1.PDFPrůběh obhajoby práce792,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14344

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.