Název: Výcvik a vzdělávání v rozvoji znalostního potenciálu firmy
Další názvy: Training and education in the development of the knowledge potential of the company
Autoři: Říš, Jan
Vedoucí práce/školitel: Egerová, Dana
Oponent: Jermář, Milan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14355
Klíčová slova: podnikové vzdělávání;proces vzdělávání;systém vzdělávání zaměstnanců;znalosti;znalostní potenciál;kompetence zaměstnanců
Klíčová slova v dalším jazyce: business education;education process;employee education system;knowledge;knowledge potential;competences of employees
Abstrakt: Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu a zhodnocení vzdělávání v rozvoji znalostního potenciálu společnosti ZAT a. s. Hlavním cílem je navrhnout vzdělávací projekt vedoucí ke zvýšení produktivity klíčových znalostních pracovníků. V první kapitole práce je představena společnost ZAT a. s. a dále definována vize, poslání a strategické cíle společnosti. Následně je provedena analýza podnikatelského prostředí a strategická analýza. Ve druhé kapitole je zanalyzován systém vzdělávání zaměstnanců ve společnosti a identifikovány silné a slabé stránky. Dále je v kapitole provedena analýza připravenosti klíčových znalostních pracovníků. Ve třetí kapitole jsou na základě provedených analýz vytvořeny doplňkové cíle pro oblast vzdělávání se zaměřením na strategické cíle. V poslední kapitole diplomové práce je navržen vzdělávací projekt pro společnost ZAT a. s., který cílí na klíčové znalostní pracovníky a zaměřuje se na jak splnění vytyčených cílů, tak na rozvoj znalostního potenciálu.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis focuses on the analysis and the evaluation of education in the development of the knowledge potential in ZAT a. s. Main objective is to design an educational project aimed at increasing the productivity of key knowledge workers. The first chapter introduced company ZAT a. s. and also defined vision, mission and strategic goals. In the next part of chapter is an analysis of the business environment and strategic analysis. In the second chapter, the system of education of employees in the company is analyzed and identified strengths and weaknesses. Furthermore, the chapter analyzed readiness of key knowledge workers. In the third chapter are developed additional goals for education, based on previous analyzes and focus on strategic goals. In the last chapter of the thesis is designed educational project for company ZAT a. s., which targets on the key knowledge workers and focuses firstly on meeting the goals and secondly development of the knowledge potential.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace_Ris - finalni.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_ris_VP.pdfPosudek vedoucího práce671,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_ris_OP.pdfPosudek oponenta práce553,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ris.PDFPrůběh obhajoby práce740,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14355

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.