Other Titles: "Strengthening the World by Fair Trade". Comparative analysis of selected German and Czech advertising media of Fair Trade
Authors: Hejdová, Markéta
Advisor: Heitz, Gisela
Referee: Smolíková, Marie
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14473
Keywords: fair trade;fair trade logo;rozvojové země;reklama a jazyk;reklamní nosiče;slovní hříčka;Česká republika;Německo
Keywords in different language: fair trade;fair trade logo;developing countries;advertising and language;advertising media;play on words;Czech republic;Germany
Abstract: Cílem této bakalářské práce bylo charakterizovat základní principy spravedlivého obchodu, jeho rozšíření a vývoj ve světě. Práce se snažila o objasnění vlivu spravedlivého obchodu a zhodnocení perspektivnosti vývoje a posílení spravedlivého světa. Dále byly představeny různé typy reklamních nosičů a jejich konkrétní příklady z České republiky a Německa. Čtenář byl seznámen se slovními hříčkami, které vznikly v souvislosti s užíváním slova "fair" jako symbolem pro spravedlnost, a to nejen v oblasti obchodu. V závěru práce byla vypracována srovnávací analýza vybraných německých a českých obchodníků v roli reklamních nosičů, která objasňuje jejich motivaci a postoj ke spravedlivému obchodu.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to characterize the basic principles of Fair Trade, its enlargement and development in the world. This work sought to clarify the effect of Fair Trade and to evaluate the prospects of development and the strengthening of the concept of fair trade in the world. In addition to this, different types of advertising mediums and specific examples from the Czech Republic and Germany for these were presented. The reader was acquainted with the wordplays that have arisen in connection with the use of the word "fair" as a symbol for fairness, not only within trade. In the end, a comparative analysis of selected German and Czech businessmen was made. The role of advertising media selection was evaluated and explains their motivation and attitude to Fair Trade.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Hejdova_Marketa.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedoucihoPosudek vedoucího práce666 kBUnknownView/Open
Posudek oponentaPosudek oponenta práce648,36 kBUnknownView/Open
ObhajobaPrůběh obhajoby práce363,69 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14473

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.