Title: Personengesellschaften in tschechischen und deutschen Gesetzestexten (sprachliche und inhaltliche Analyse grundlegender Gesetze zum Thema).
Other Titles: Partnerships in Czech and German texts of law: analysis of language and content of the essential laws related to the topic.
Authors: Kovářová, Michaela
Advisor: Wagnerová, Marina
Referee: Pekárová, Jitka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14478
Keywords: osobní společnosti;jazyková analýza;komanditní společnost;veřejná obchodní společnost;právní text
Keywords in different language: partnerships;analysis of language;limited partnership;public company;legal text
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá jazykovou a obsahovou analýzou vybraných právních textů, věnujících se tématu osobních společností. Teoretická část obsahuje charakteristiku obchodních a osobních společností, krátké porovnání informací z hlediska obsahu a charakteristiku odborného jazyka. V praktické části jsou oba texty analyzovány z hlediska druhu textu, slovotvorby, větné skladby, nominálního stylu a morfologie.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the linguistic and content analysis of selected legal texts dealing with the topic of partnerships. The theoretical part includes the characteristic of companies and partnerships, short comparison of information in terms of content and characteristic of technical language. In the practical part are both texts analyzed in terms of the type of text, word formation, sentence structure, nominal style and morphology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Michaela_Kovarova.pdfPlný text práce751,41 kBAdobe PDFView/Open
Posudek vedoucihoPosudek vedoucího práce930,94 kBUnknownView/Open
Posudek oponentaPosudek oponenta práce13,5 kBUnknownView/Open
Prubeh obhajobyPrůběh obhajoby práce405,6 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14478

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.