Title: Komentovaný překlad vybraného odborného textu. Kommentierte Übersetzung eines ausgewählten Fachtextes.
Other Titles: The annotated translation of selected scientific text.
Authors: Soukupová, Barbora
Advisor: Königsmarková, Andrea
Referee: Wagnerová, Marina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14486
Keywords: překlad;německý jazyk;studená válka;kultura;autor;odborný text;modelový čtenář
Keywords in different language: translation;german language;cold war;culture;author;scientific text;model reader
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje teorii a praxi překladu. Je rozdělena do několika částí. V teoretické části je popsána teorie překladu, osobnost překladatele a jeho kompetence, překladatelské postupy a modelový čtenář. Následuje samotný překlad doplněný glosářem a makroanalýza a komentář zpracovaný na základě teoretické části a překladu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the theory and practice of the translation. It is divided into several parts. The theoretical part describes the theory of the translation, the personality of the translator and their competences, translation methods and the model reader. The following is the translation accompanied with the glossary and macroanalysis and commentary made on the basis of the theoretical part and translation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Soukupova.pdfPlný text práce533,24 kBAdobe PDFView/Open
Posudek vedoucihoPosudek vedoucího práce255,95 kBUnknownView/Open
Posudek oponentaPosudek oponenta práce2,17 MBUnknownView/Open
Prubeh obhajobyPrůběh obhajoby práce269,86 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14486

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.