Title: Kommentierte und kreative Übersetzung der Texte aus der Publikation Schloss und Burg Klaus
Other Titles: Commented and creative translation of texts from the publication Schloss und Burg Klaus
Authors: Vondrová, Dominika
Advisor: Königsmarková, Andrea
Referee: Kučera, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14493
Keywords: překlad;dětský čtenář;analýza
Keywords in different language: translation;child reader;analysis
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá překladatelskou teorií a praxí, především je však pozornost věnována překladu vybraných textů z publikace Schloss und Burg Klaus. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První z nich popisuje nejdříve všeobecně překladatelský proces, poté roli modelového čtenáře. Dále je krátce popsána dětská literatura a její zvláštnosti a nakonec jsou představeny nezbytné dovednosti, schopnosti a také osobnostní rysy překladatele. Druhá část práce je věnována samotnému překladu a je ryze praktická. Do této části tedy nebyly zahrnuty žádné teoretické poznatky. Poslední část práce tvoří komentář k překladu. Zde jsou představeny konkrétní problémy, jež nastaly během překladatelského procesu, na příkladech z textu jsou následně představeny návrhy jejich řešení.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the translation theory and practice. The biggest part of it is devoted to the translation of chosen texts from the book Schloss und Burg Klaus. Further the analysis of the problems arising during the translation follows. This part has the form of a commentary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Dominika Vondrova.pdfPlný text práce3,1 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedoucihoPosudek vedoucího práce39,69 kBUnknownView/Open
Posudek oponentaPosudek oponenta práce586,53 kBUnknownView/Open
ObhajobaPrůběh obhajoby práce367,93 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14493

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.