Title: Kulturní instituce Plzně - Knihovna města Plzně, Studijní a vědecká knihovna plzeňského kraje a Knihovna Západočeského muzea v Plzni
Other Titles: Cultural institutions of Pilsen - Municipal Library of Pilsen, The Education and Research Library of the Pilsener Region and Library of the West-Bohemian Museum
Authors: Rychtaříková, Aneta
Advisor: Bílková, Jitka
Referee: Faitová, Miloslava
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14547
Keywords: Knihovna města Plzně;Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje;Knihovna Západočeského muzea;historie knihovny;knihovna;knihovní fond;služby;dominikánský klášter;muzeum
Keywords in different language: Municipal library of Pilsen;Education and research library of Pilsener region;Library of West-bohemian museum;library;collection of library;services;dominican convent;museum
Abstract: Tématem diplomové práce je Kulturní instituce Plzně - Knihovna města Plzně, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje a Knihovna Západočeského muzea v Plzni. Diplomová práce je rozdělena do tří celků, každý z nich je věnován jedné z vybraných plzeňských knihoven. V kapitolách jsou vystiženy okolnosti vzniku knihovny a jejich počáteční činnosti. Dále jsou sepsány dějiny knihoven, jejich fungování a rozvoj. Charakterizovány jsou také budovy knihoven, ve kterých sídlí. Dílčím úkolem bylo popsání knihovního fondu, kdy jsou nejprve sepsány dokumenty, se kterými knihovny začínaly svoji činnost, a dále také fond, kterým knihovny disponují dnes. Vymezené jsou také služby knihoven.
Abstract in different language: The topic of thesis is Cultural Institutions of Pilsen - Municipal Library of Pilsen, The Education and Research Library of the Pilsener Region and Library of the West-Bohemian Museum. The thesis is divided into three parts, each part is dedicated to one of the selected Pilsen libraries. The chapters deal with the circumstances of the foundation of each library and its initial activities. Then, history of libraries, their functionning and development are summarized. Furthemore, the buildings where libraries are located are characterized. A sub-goal of the thesis was to describe the collections of the libraries: at first, a list of documents with which the libraries started their activity can be found, then the collections at readers´ disposal nowadays are described. Services provided by the libraries are also defined.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kulturni instituce Plzne - Rychtarikova.pdfPlný text práce3,77 MBAdobe PDFView/Open
rychtarikova_bilkova.pdfPosudek vedoucího práce160,07 kBAdobe PDFView/Open
rychtarikova_faitova.pdfPosudek oponenta práce173,72 kBAdobe PDFView/Open
O_rychtarikova.pdfPrůběh obhajoby práce77,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14547

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.