Title: Vývoj trhu práce v Plzeňském kraji se zaměřením na technické obory
Other Titles: The development of labour market in the Pilsen Region focused on technical fields
Authors: Závadová, Gabriela
Advisor: Dokoupil, Jaroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14701
Keywords: trh práce;Plzeňský kraj;technické obory
Keywords in different language: labor market;Pilsen region;technical subjects
Abstract: Bakalářská práce se zabývá analýzou trhu práce v Plzeňském kraji se zaměřením na technické obory za období posledních deseti let. První část charakterizuje všeobecný stav na trhu práce spolu s rozborem faktorů, které na něm působí. Základním popisem je demografická situace obyvatelstva a určení problematiky týkající se zaměstnanosti v jednotlivých okresech. Druhá část se věnuje technickým oborům a jejich klasifikaci. Vyjádřen je rozsah pracovní síly této skupiny a její struktura z několika hledisek jako například dovednostní úroveň apod. Dále poskytuje informace o možnostech technického vzdělávání v kraji a uplatnění absolventů na trhu práce. Závěrečná část zhodnocuje perspektivu tohoto oboru s náhledem do budoucnosti.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the analysis of the labor market in the Pilsen region with a focus on technical subjects in the last ten years. The first part describes a general state of the labor market along with an analysis of the factors which it operates. The basic description is the demographic situation of the population and determine matters regarding employment in various districts. The second part of the thesis is devoted to technical subjects and their classification with expressed manpower capacities of this group and her structure from several aspects such as skill level, etc. It also provides information about the possibilities of technical education in the region and also shows the opportunities for students on the labor market. The final section assesses the perspective of this field with the outlook for the future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Zavadova .pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
Zavadova V.pdfPosudek vedoucího práce605,29 kBAdobe PDFView/Open
Zavadova O.pdfPosudek oponenta práce864,66 kBAdobe PDFView/Open
Zavadova P.pdfPrůběh obhajoby práce275,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14701

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.