Title: Psychologické aspekty onkologicky nemocných
Other Titles: Psychological aspects of oncological patients
Authors: Bayerová, Andrea
Advisor: Kroupová, Lenka
Referee: Vodičková, Petra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14742
Keywords: hematoonkologie;transplantace kostní dřeně;prožívání nemoci;psychoterapie;komunikace;paliativní péče
Keywords in different language: haemato-oncology;bone marrow transplantation;experiencing disease;psychotherapy;communication;palliative care
Abstract: V bakalářské práci je věnována pozornost složitému psychologickému prožívání pacientů s obávanou onkologickou diagnózou. Rozdělena je na část teoretickou a část praktickou, kde využívám kvalitativní výzkumné šetření a zaměřuji se v ní na hematoonkologické pacienty. V teoretické části jsou popsány nejčastější malignity krve, aktuální možnosti terapie, její nežádoucí účinky, psychologické faktory nemoci a péče o terminálně nemocné. Praktická část zahrnuje kvalitativní výzkumné šetření metodou polostrukturovaného rozhovoru.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with patients' psychologically complicated experiencing the feared oncological disease. It is divided into a theoretical and a practical part in which I use qualitatite research and focus on the hemato-oncological patients. The theoretical part describes the most common blood malignancies, the latest therapeutic alternatives, its side effects, the psychological factors of the disease and the care for the terminally ill. The practical part includes qualitative research through the method of the half-structured interview.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andrea Bayerova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce451,54 kBAdobe PDFView/Open
Bayerova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce514,63 kBAdobe PDFView/Open
Bayerova_oponent.pdfPosudek oponenta práce459,38 kBAdobe PDFView/Open
Bayerova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce435,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14742

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.