Název: Psychologické aspekty onkologicky nemocných
Další názvy: Psychological aspects of oncological patients
Autoři: Bayerová, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Kroupová, Lenka
Oponent: Vodičková, Petra
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14742
Klíčová slova: hematoonkologie;transplantace kostní dřeně;prožívání nemoci;psychoterapie;komunikace;paliativní péče
Klíčová slova v dalším jazyce: haemato-oncology;bone marrow transplantation;experiencing disease;psychotherapy;communication;palliative care
Abstrakt: V bakalářské práci je věnována pozornost složitému psychologickému prožívání pacientů s obávanou onkologickou diagnózou. Rozdělena je na část teoretickou a část praktickou, kde využívám kvalitativní výzkumné šetření a zaměřuji se v ní na hematoonkologické pacienty. V teoretické části jsou popsány nejčastější malignity krve, aktuální možnosti terapie, její nežádoucí účinky, psychologické faktory nemoci a péče o terminálně nemocné. Praktická část zahrnuje kvalitativní výzkumné šetření metodou polostrukturovaného rozhovoru.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with patients' psychologically complicated experiencing the feared oncological disease. It is divided into a theoretical and a practical part in which I use qualitatite research and focus on the hemato-oncological patients. The theoretical part describes the most common blood malignancies, the latest therapeutic alternatives, its side effects, the psychological factors of the disease and the care for the terminally ill. The practical part includes qualitative research through the method of the half-structured interview.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Andrea Bayerova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce451,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bayerova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce514,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bayerova_oponent.pdfPosudek oponenta práce459,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bayerova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce435,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14742

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.