Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPodroužek, Ladislav
dc.contributor.authorFoktová, Hana
dc.date.accepted2014-05-20
dc.date.accessioned2015-03-25T09:47:52Z-
dc.date.available2012-12-02cs
dc.date.available2015-03-25T09:47:52Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-14
dc.identifier55242
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14845
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá rozvojem přírodovědné gramotnosti u dětí mladšího školního věku. V teoretické části práce lze nalézt vysvětlení pojmů gramotnost, přírodovědná gramotnost, vědecká gramotnost a složky, které přírodovědná gramotnost obsahuje. Dále jsou uvedeny faktory, které rozvoj přírodovědné gramotnosti ovlivňují. Mezi tyto faktory lze zařadit především vliv rodiny (výchovy) a vliv učitele (stylu výuky). Další částí teoretické části je přehled výsledků mezinárodních výzkumů, které proběhly v České republice a díky nimž je možné vidět srovnání českých žáků s mezinárodním průměrem. Důležitou částí teoretické části je také charakteristika učebních plánů a přírodovědných předmětů vybraných států Evropy. Praktická část se věnuje pedagogickému výzkumu, jehož cílem je zmapování výuky přírodovědným předmětům na vybraných školách v České republice a ověření si tak poznatků z části teoretické. Další částí praktické části je krátká ukázka vyučovacích jednotek. Zjištěním práce je fakt, že je potřeba rozvoj přírodovědné gramotnosti více prosazovat a zamyslet se nad zanesením tohoto pojmu do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.cs
dc.format109 s., 28 s. (232 468 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectgramotnostcs
dc.subjectpřírodovědná gramotnostcs
dc.subjectmezinárodní výzkumycs
dc.subjectvýuka prvouky a přírodovědycs
dc.titlePřírodovědná gramotnost a její rozvíjení na 1. stupni ZŠcs
dc.title.alternativeScience knowledge and its development at primary schoolen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe graduate deals with the development of natural scientific literacy among children of primary school age. In the theoretical part of this thesis is presented the explanation of the terms literacy, literacy of natural science, scientific literacy and the constituent parts of the natural science literacy. Factors influencing the development of natural scientific literacy follow. These factors include in particular the influence of the family and its upbringing and the influence of the teacher, mainly his teaching style. The theoretical part further contains the results of international research which took place in the Czech Republic and enabled to compare Czech pupils with the international ones in average. Furthermore, the significant part of the theoretical part represents the characteristic of the curricula and natural scientific subjects in selected European countries. The practical part is devoted to educational research, whose goal resides in monitoring of teaching natural scientific subjects at selected schools in the Czech Republic and therefore the verification of the theoretical part findings. Short demonstration lessons constitute the following content of the practical part. This graduate thesis arrived at a conclusion that it is necessary to promote the development of the natural scientific literacy in greater extent and reconsider entering this concept into the Framework Educational Programme for Primary Education.en
dc.subject.translatedliteracyen
dc.subject.translatedscientific literacyen
dc.subject.translatedinternational assessmenten
dc.subject.translatedteaching scienceen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Foktova Hana - diplomova prace 2014.pdfPlný text práce2,45 MBAdobe PDFView/Open
Foktova VP.pdfPosudek vedoucího práce35,37 kBAdobe PDFView/Open
Foktova OP.pdfPosudek oponenta práce48,04 kBAdobe PDFView/Open
Foktova O.pdfPrůběh obhajoby práce11,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14845

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.