Title: Případová konference jako jedna z metod sociální práce s ohroženým dítětem a jeho rodinou
Other Titles: Case conference as one of the methods of social work with threatend child and their family
Authors: Ryšková, Iveta
Advisor: Káňová, Šárka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14854
Keywords: rodina;životní situace rodiny;ohrožená rodina;ohrožené dítě;posouzení situace ohrožené rodiny;sociální práce;orgán sociálně-právní ochrany dětí;novela zákona o sociálně-právní ohraně dětí;případové konference;bariéry případových konferencí
Keywords in different language: family;living situation of family;threatened family;threatened children;assessment of situation of threatened family;social work;socio-legal authorities for protection of children;amendment to act of social and legal protection of children;case conferences;barriers case conferences
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou případových konferencí jako jedné z metod sociální práce s ohroženým dítětem a jeho rodinou. Cílem práce je provedeným výzkumným šetřením zjistit a porozumět tomu "Jak vnímají sociální pracovníci OSPOD Karlovarského kraje povinnost pořádat případové konference po účinnosti novely zákona o sociálně-právní ochrany dětí". Práce je členěna na dvě části. První se zabývá teoretickými východisky. Ve druhé, empirické části, prostřednictvím provedeného výzkumného šetření zprostředkovává náhled na situaci, jak sociální pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany Karlovarského kraje povinnost pořádat případové konference vnímají.
Abstract in different language: The thesis is concerned with the issue of the child protection conferences as one of the methods of social work with threatened children and their families. The aim of the thesis is to find out and understand, by means of an applied research, "how workers of OSPOD in the region of Karlovy Vary perceive the duty to hold child protection conferences according to the law amendment of the social-legal child protection. The thesis consists of two parts. The first part deals with theoretical resources. In the second, empirical part, by means of the performed research, the thesis mediates the situational preview how workers of OSPOD in the region of Karlovy Vary feel the duty to hold child protection conferences.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Ryskova.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Ryskova VP.pdfPosudek vedoucího práce48,88 kBAdobe PDFView/Open
Ryskova OP.pdfPosudek oponenta práce13,91 kBAdobe PDFView/Open
Ryskova O.pdfPrůběh obhajoby práce14,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14854

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.