Title: Možnosti a hranice lidí se zrakovým postižením v začleňování se do společnosti. Pohled odborné literatury v porovnání s osobními prožitky takto postižených lidí
Other Titles: Possibilities and limits for people with visual disabilities in integrating into society Literature view in comparison with the personal experiences of people with disabilities
Authors: Nagyová, Barbora
Advisor: Káňová, Šárka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14860
Keywords: zrakově postižení;začleňování;životní příběh
Keywords in different language: visual disabilities;integrating;life story
Abstract: Tato práce se zabývá možnostmi a hranicemi lidí se zrakovým postižením z perspektivy jejich interpretací, vycházejících z vlastních prožitků a zkušeností. Práce je rozdělena na tři části, přičemž první část obsahuje teoretický podklad pro zvolené téma, druhá část se zabývá metodologií empirického výzkumu a ve třetí části jsou popsány výsledky a data, která jsme získali pomocí analýzy dat tří vybraných metod. Metodami pro tuto diplomovou práci byly: metoda polostrukturovaných rozhovorů, rozhovory narativní a konečná metoda focus groups. V závěrečných shrnutích předkládáme především komparaci teoretického podkladu se zjištěnými informacemi z empirického výzkumu. Zjištěné výstupy zasahují do některých témat, která v teorii nejsou popsaná. Práce je zakončena návrhem na zavedení nového prvku do praxe.
Abstract in different language: In our diploma thesis we are concerned with possibilities and limits of people with visual disability. We were interested in their own perspective and interpretation coming out of personal experiences. The thesis is divided into three parts, first one contents theoretical base for our topic, second part describes the methodology of empirical research and third part contents results which we got by analyzing data collected by three different methods. Data was obtained using qualitative semi-structured interviews, narrative interviews and focus groups. In closing part we present mainly comparison of the theoretical base with information from empirical research. Some of the outcomes are opening topics which are not enough described in theory witch was used. The closer of our thesis is a suggestion of new component to be put into practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nagyova Barbora - Diplomova prace.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFView/Open
Nagyova VP.pdfPosudek vedoucího práce55,95 kBAdobe PDFView/Open
Nagyova OP.pdfPosudek oponenta práce56,4 kBAdobe PDFView/Open
Nagyova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14860

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.