Title: Využití integrované výuky v primárním vzdělávání žáků
Other Titles: Teaching integrated learners at primary school
Authors: Šnoblová, Petra
Advisor: Podroužek, Ladislav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14867
Keywords: integrace;integrovaná výuka;projektová výuka;vývoj integrované výuky;primární vzdělávání;Rámcový vzdělávací program;přírodovědné učivo;vzdělávací oblast Člověk a jeho svět;vyhodnocení výzkumu;téma škola v lese;les ve škole
Keywords in different language: integration;integrated learning;project learning;development of integrated learning;primary education;Framework educational programme;science subject matter;educational field Human and his world;evaluation of research;theme Škola v lese;les ve škole
Abstract: Diplomová práce pojednává o možnostech integrované výuky. Teoretická část obsahuje poznatky o integrované výuce. Vymezuje základními pojmy, jako je integrované vzdělání, integrovaná výuka, integrované slovní úlohy, CLIL, integrovaná tematická výuka, projektová výuka. Popisuje vývoj integrované výuky v našich zemích. Analyzuje Rámcový vzdělávací program a především jeho vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Poukazuje na možnosti jak učivo této oblasti integrovat. V praktické části je vyhodnocena výzkumná sonda zaměřená na postoje učitelů k integrované výuce. Závěr části je věnován zpracování integrovaného tématu "Škola v lese, les ve škole".
Abstract in different language: This thesis deals with possibilities of integrated learning. The theoretical part contains informations about integrated learning. This part defines basic terms as a integrated education, integrated learning, integrated tasks, CLIL, integrated thematic learning, project learning. The thesis describes the development of integrated learning in our country, analyzes the General Educational Programme, primaryli the educational field "Man and his world". This part focuses on the possibilities integration of contents this educational field. The practical part of the thesis desribes and evaluates research. This research is focused on teacher´s stances on integrated learning. The end of the thesis is devoted to integrated theme "School in the forest, forest in the school".
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Snoblova.pdfPlný text práce9,7 MBAdobe PDFView/Open
Snoblova VP.pdfPosudek vedoucího práce56,38 kBAdobe PDFView/Open
Snoblova OP.pdfPosudek oponenta práce47,83 kBAdobe PDFView/Open
Snoblova O.pdfPrůběh obhajoby práce15,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14867

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.