Název: Hudba středověku a renesance v Čechách 21. století
Další názvy: Medieval and Renaissance Music in Bohemia in the 21st Century
Autoři: Čermáková, Dagmar
Vedoucí práce/školitel: Aschenbrenner, Vít
Oponent: Mandysová, Daniela
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14969
Klíčová slova: středověká hudba;hudba renesance;vývoj;hudebníci;interpretace;historie
Klíčová slova v dalším jazyce: medieval music;music of reneissance;development;musicians;interpretation;history
Abstrakt: Tématem mé bakalářské práce je hudba středověku a renesance v Čechách 21.století. Pro její vymezení a charakteristiku bylo zapotřebí popsat stručný historický vývoj staré hudby ve světě a faktory ovlivňující vývoj hudby středověku a renesance u nás. První kapitoly seznamují čtenáře s vývojem hudby ve světě. Poukazují na specifika vývoje této hudební kultury. Pestrou škálu hudebních složek, které se za ta století vyvinula. Zbytek práce je zaměřen na interpretaci hudby středověku a renesance v Čechách 21. století. Poukazuje na nelehký úkol muzikantů této hudby zaujmout dnešní publikum. Dochované prameny jsou proto jimi upravovány tak, aby zaujaly dnešního náročného posluchače. Hudba středověku a renesance jako taková je pro populace sluchově nevstřebatelná. Výsledkem mé práce je přiblížení nelehkého úkolu interpretace hudby středověku a renesance dnes a poukázání na dlouholetý vývoj hudební kultury u nás i ve světě.
Abstrakt v dalším jazyce: Subject of my bachelor's thesis is medieval and renaissance music in czech lands of 21th century. For it's demarcation and characteristic was necessary short description about evolution of old music in the world and factors affecting medieval and renaissance music here. First chapters shows evolution of world music. They point to specifications of evolution this music culture and diverse range of music essentials, what was evolved in all these centuries. Rest of thesis is focused to interpretation music in medieval and renaissance in czech lands of 21th century. It points to uneasy task of musicians of this music to attract todays audience. Preserved sources are edited to attract todays difficult listener. Music of medieval and renaissance is for most of population hearing nonabsorbable. Result of my thesis is zoom of uneasy task of interpretation of medieval and renaissance music today and points to long-time evolution of music culture here and in world.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarka_Cermakova.pdfPlný text práce465,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cermakova_hodnoceni_vedouciho_BP_Aschenbrenner.pdfPosudek vedoucího práce710,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cermakova_posudek_oponenta_BP_Mandysova.pdfPosudek oponenta práce578,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_Cermakova.pdfPrůběh obhajoby práce165,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14969

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.