Název: Diachronní komparace trestněprávního institutu doznání v dějinách Českých zemí
Další názvy: The Diachronic Comparsion of Confession as a Penal Law Institute in Czech History
Autoři: Kellerová, Alena
Vedoucí práce/školitel: Novotný, František
Oponent: Kocina, Jan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15017
Klíčová slova: doznání;trestní řád;zásady trestního práva;vynucení;výpověď obviněného
Klíčová slova v dalším jazyce: plea of guilty;penal code;penal law principles;enforcement;accused one's statement
Abstrakt: Moderní trestní právo stojí na několika důležitých zásadách, které jsou hodně založeny na doktríně lidských práv. Ve své práci se zabývám institutem doznání obviněného v historickém i současném kontextu. I poté, co přestaly být užívány inkviziční procesy, zůstalo mnoho možností, jak vynutit doznání obviněného, když to vyšetřovatelé trestného činu skutečně chtěli. Ani příchod moderního trestního práva zcela nezabránil užívání násilí na obviněném se záměrem vynutit jeho doznání. Pomocí diachronní komparace identifikuji důležité okamžiky vývoje institutu doznání v historii české legislativy.
Abstrakt v dalším jazyce: The modern criminal law stands on several important principles, which are largely based on the human rights doctrine. In my thesis, I deal with the plea of guilty institute in the historical and contemporary context. Even after the inquisition trials ceased to be used, there have still remained many possibilities, how to coerce the plea of guilty of the accused person, if the crime investigators wanted to. Even the arrival of modern criminal law did not entirely prevent using violence against the accused person in order to coerce his or her plea of guilty. Using the diachronic comparison, I have identified the most important evolution moments of the plea of guilty legislation in Czech countries history.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomka_diachronni_komparace_trestnepravniho_instittutu_doznani.pdfPlný text práce737,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kellerova_vedouci_Novotny.pdfPosudek vedoucího práce886,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kellerova_oponent_Kocina.pdfPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kellerova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce708,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15017

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.