Title: Zaniklý kostel Všech svatých u Rabí (okr. Klatovy)
Other Titles: Ruins of church of Všech svatých near Rabí (Klatovy)
Authors: Junková, Eliška
Advisor: Gersdorfová, Zlata
Referee: Lhoták, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15078
Keywords: zaniklý kostel Všech svatých;Rabí;Líšná;historický kontext;sídelní kontext;funkce kostela;geodetické zaměření;kresebná dokumentace;fotografická dokumentace
Keywords in different language: ruins of church Všech svatých;Rabí;Líšná;historical context;residential context;function of church;geodetic measuring;draw documentation;photo documentation
Abstract: Tématem bakalářské práce je dokumentace stavby a nastínění historického a sídelního kontextu zaniklého kostela Všech svatých nalézajícím se na nižším vrcholu kopce Líšná poblíž obce Rabí. V rámci dokumentace je pořízeno geodetické zaměření zříceniny, kresebná a fotografická dokumentace reliktů zdí a jejich architektonicky hodnotných částí. Práce popisuje teorie o funkci kostela a odpovídá na otázku jeho stáří.
Abstract in different language: The target of this bachelor thesis is documentation and presentation of the historical and residential context of Všech svatých Church which is located on the lower top of Líšná hill near town Rábí. A geodetic measuring of the ruins was performed as well as documentation by drawings and photos of the relicts of walls and valuable architectonic features. The thesis also describes theories about the function of the church and its age.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Junkova Eliska.pdfPlný text práce6,09 MBAdobe PDFView/Open
Junkova_Gersdorfova vedouci.pdfPosudek vedoucího práce728,43 kBAdobe PDFView/Open
Junkova_Lhotak oponent.pdfPosudek oponenta práce994,84 kBAdobe PDFView/Open
Junkova.pdfPrůběh obhajoby práce159,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15078

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.