Title: Nejčastější nesprávně vyslovovaná slova v angličtině
Other Titles: English Words Commonly Mispronounced
Authors: Serynková, Karolína
Advisor: Dejmalová, Lenka
Referee: Vorel, Robert
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15107
Keywords: výslovnost;samohlásky;souhlásky;obměna;hlásky;omyl
Keywords in different language: pronunciation;vowels;consonants;variations;sounds;mistake
Abstract: Název mé bakalářské práce je Nejčastější nesprávně vyslovovaná slova v angličtině a je rozdělena do dvou částí. První je teoretická a hlavním cílem je představit anglický systém souhlásek a samohlásek jakožto i jejich tvorbu. Hlav-ní částí této práce je však část praktická, skládající se z vlastního výzkumu, který je založen na poznatcích získaných z nahrávek českých studentů. Cílem bylo nejen ověřit, zda zvolené výrazy studentům angličtiny činí problémy, ale i získat povědomí o tom, nakolik se chybovost liší u různě pokročilých studentů. Nedíl-nou součástí je následná analýza těchto nahrávek a shrnutí.
Abstract in different language: The title of my bachelor thesis is English Words Commonly Mispronounced and is divided into two parts. The first one is theoretical, and the main aim is to introduce English system of vowels and consonants together with their produc-tion. However, the main part of this thesis consists of a practical part, based on my own research from information obtained from recording Czech students. The goal was not only to verify if chosen words cause problems to students of Eng-lish, but also to find out how much the error rate differs among students with var-ious levels of English knowledge. Subsequent analysis of these recordings and conclusion is included.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka_konecny.pdfPlný text práce618,88 kBAdobe PDFView/Open
Serynkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce543,58 kBAdobe PDFView/Open
Serynkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce600,52 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba - Serynkova.pdfPrůběh obhajoby práce296,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15107

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.