Title: Pangermanismus. Proměna myšlenkového směru v oficiální ideologii.
Other Titles: Pangermanism. The transformation of an idea into an official ideology.
Authors: Štollová, Sandra
Advisor: Cabada, Ladislav
Referee: Rosůlek, Přemysl
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15185
Keywords: pangermanismus;pan-ideologie;Všeněmecký svaz;nacionalismus;Německo
Keywords in different language: pangermanism;pan-ideology;Pan-german League;nationalism;Germany
Abstract: Předložená diplomová práce si klade za cíl představit fenomén pangermanismu a objasnit proces jeho vývoje ze světonázoru do součásti oficiální ideologie Německa ve 30. letech 20. století. Hypotéza práce vychází z předpokladu, že k ideologizaci pangermanismu došlo, ovšem nasbíraná data a informace ze stati práce nakonec tuto hypotézu nepotvrdila. Řada autorů se přiklání k názoru, že vývoj pangermánského hnutí v průběhu 19. a 1. poloviny 20. století vrcholí nacistickou ideologií, resp. že pangermanismus se proměňuje do této systematické ideové podoby. Toto tvrzení však práce nebyla schopna potvrdit. Práce naopak ukazuje, že pangermanismus navenek sice reprezentoval jednotné cíle, ale vnitřně byl rozštěpen obrovským množstvím neshod a sporů mezi institucemi, které pangermanismus zastávaly, že nebyl schopen vyvinout se do podoby jednotné koherentní ideologie, tak jak úvod práce předpokládal. Práce dospěla k těmto výsledkům na základě představení základních charakteristik pangermanismu. Nejprve porovnala pangermanismus s vybranými příklady jiných pan-hnutí a následně nastínila vývoji pangermanismu v 18. a 19. století. Práce také představila myšlenkové tvůrce pangermanismu a proces jeho formování v německém jazykovém a kulturním prostředí. Následně byl představen vývoj pangermanismu v českých zemích a v Rakousku, kde hrál pangermanismus také velmi důležitou roli. Stěžejní část práce je pak věnována Všeněmeckému svazu, hlavnímu představiteli pangermánského myšlení. Práce sleduje jeho činnost od založení instituce, před jeho radikalizaci, až po konfrontaci s jinými pangermánskými uskupeními v 1. polovině 20. století. Právě v této době se nejvíce ukázala vnitřní nesoudržnost pangermanismu, komplikovaná personálními střety mezi hlavními pangermánskými představiteli, což ve svém konečném důsledku vedlo k rozpuštění Všeněmeckého svazu. Nástup nacistického hnutí v Německu a válečné události pak pangermanismus zdiskreditovaly a v poválečném dění tento fenomén prakticky zanikl.
Abstract in different language: The presented thesis focuses on introducing the Pangermanism phenomenon and its transformation from a simple thought (or worldview) to a part of the official ideology of Germany in the 1930s. The main assumption of the thesis is that there actually was a process of transformation of the ideology; however, collected data and information did not quite prove the assumption. Some authors think that Pangermanism developed during 19th and the first half of the 20th century to culminate in the Nazi ideology, or that Pangermanism transformed into a systematic ideological form. However, this thesis was not able to prove that statement completely. On contrary, this thesis shows, that Pangermanism outwardly represented a single goal but internally, it was split into a huge number of disagreements and disputes between Pangerman institutions, and it was not able to evolve into a single coherent ideology, such as the thesis' introduction assumed. We clarified these contradictions by introducing the basis of Pangermanism. Firstly, we compared Pangermanism to selected examples of other pan-movements and then outlined the development of Pangermanism in the 18th and 19th century. The thesis also introduced the intellectual creators of Pangermanism and its process of formation in the German cultural environment. After that, the thesis introduced also a development of Pangermanism in Czech and Austrian environment, where the Pangerman movement also played an important role. The main part of the thesis is devoted to the main Pangerman movement, the Pan-German League. The thesis follows its activities from the founding of the institution, prior to its radicalization, up to the confrontation of the Pan-German League with other Pangerman groups in the first half of the 20th century. It was at this time that the internal inconsistency of Pangermanism appeared which further deteriorated due to personal conflicts between the major Pangerman leaders. That factor ultimately led to the dissolution of the Pan-German League and strengthening of the Nazi movement. The rise of the Nazi movement in Germany and later the World War II., discredited Pangermanism completely and during the post-war era, this phenomenon completely disappeared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace finalni.pdfPlný text práce767,51 kBAdobe PDFView/Open
Stollova_DP_POL_ved.docxPosudek vedoucího práce43,45 kBMicrosoft Word XMLView/Open
stollova_opo_DP.docxPosudek oponenta práce44,53 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Stollova.pdfPrůběh obhajoby práce249,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15185

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.