Title: Analýza trestní politiky v ČR od r. 1993 do současnosti
Other Titles: The analysis of criminal policy in CR since 1993 to the present
Authors: Kubíčková, Michaela
Advisor: Jurek, Petr
Referee: Lupták, Ľubomír
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15199
Keywords: trestní politika;restorativní justice;trestní zákon;volební program;programové prohlášení vlády;alternativní tresty;ODS;ČSSD;KDU-ČSL
Keywords in different language: criminal policy;restorative justice;criminal law;election program;policy statement;ODS;ČSSD;KDU-ČSL
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na analýzu vývoje trestní politiky od r. 1993 až do konce šestého volebního období Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2013. Vývoj trestní politiky je jednou z hlavních oblastí veřejné politiky státu. Hlavními tématy vývoje trestní politiky od roku 1993 je boj proti korupci a organizovanému zločinu, boj proti drogám, hospodářské a násilné trestné činnosti. Během sledovaného období byla zavedena řada alternativních trestů vycházejících z konceptu restorativní justice. Na principech restorativní justice bylo postaveno i posílení oběti v trestním řízení. Analýza se zaměřuje na korelaci mezi volebními programy politických stran, resp. programovým prohlášením vlády, a návrhy zákonů předložených Poslanecké sněmovně k projednání. Na základě analýzy jednotlivých veřejněpolitických dokumentů můžeme konstatovat, že všechny relevantní politické strany a všechny vlády od roku 1993 do roku 2013 se ve svých deklaratorních dokumentech nezapomněly vždy alespoň dotknout oblasti trestní politiky, tj. alespoň pojmenovat nějaký konkrétní společenský problém zasahující do této oblasti. V některých z těchto dokumentů můžeme najít několik identifikovaných problémů ovlivňujících oblast trestní politiky spolu s konkrétními návrhy na její řešení včetně související právní úpravy. Jedním z klíčových úkolů české politické scény na poli trestní politiky bylo a stále zůstává rekodifikace hlavní trestně právních kodexů, která dosud nebyla dokončena, jelikož byl přijatý pouze nový trestní zákoník v roce 2009, ale stále zůstává zastaralý a nesčetněkrát novelizovaný trestní řád.
Abstract in different language: This diploma thesis is dedicated to the analysis of development of criminal policy from 1993 to the present, namely to the end of 6th term of the Parliament of the Czech Republic in 2013. Development of criminal policy is one of the main areas of state's public policy. The main subjects of the development of criminal policy from 1993 to the current are fight against corruption and organized crime, effective fight with drug, economic and violent crime, as well as issues of criminal justice including juvenile. During this period there has been introduced a number of alternative sanctions in accordance with the concept of restorative justice. Based on the principles of restorative justice there have been several improvements made on the field of the role of the victim in criminal proceedings, incl. partial compensation arrangements of his harm. Key areas of focus of my analysis are correlation between the programs of political parties or government policy statement and bills submitted to the Chamber of Deputies of the Czech Republic to discuss. Based on in-depth analysis of individual public policy documents, we can conclude that all relevant political parties and all governments from 1993 to the present, in its declaratory documents never forget at least to touch the topic of criminal policy, so at least they identify a specific social problem affecting this area. In some of these documents we can find several identified problems affecting the area of criminal policy along with several concrete proposals for its solution incl. related legislation. One of the key tasks of Czech political scene in the field of criminal policy has been and still continues to be a recodification of criminal law which has been finished yet. There has been new Criminal Code adopted in 2009, but still remains "communist" Code of Criminal Procedure to be recodificated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubickova Michaela - DP.pdfPlný text práce745,08 kBAdobe PDFView/Open
Kubickova_DP_opo.docxPosudek vedoucího práce41,99 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kubickova_dp_pol_ved.pdfPosudek oponenta práce594,03 kBAdobe PDFView/Open
Kubickova.pdfPrůběh obhajoby práce362,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15199

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.