Title: Problematika oblasti Jihočínského moře
Other Titles: Geopolitics of the People's Republic of China in the South China Sea
Authors: Strnadová, Markéta
Advisor: Šanc, David
Referee: Cabadová Waisová, Šárka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15216
Keywords: geopolitika;Čínská lidová republika;Čína;Jihočínské moře
Keywords in different language: geopolitics;People's republic of China;China;South China sea
Abstract: Cílem této práce je zobrazení geopolitické strategie Čínské lidové republiky v oblasti Jihočínského moře. První část této práce se bude věnovat Jihočínskému moři jako geopolitické aréně. V této části budou popsány důležité obchodní námořní trasy, zásoby nerostných surovin (ropy a zemního plynu), možnosti vypuknutí konfliktů v této oblasti a teritoriální nároky na tuto oblast (se zaměřením na čínské teritoriální nároky). Druhá část práce se bude zabývat činností Čínské lidové republiky v Jihočínském moři. Tato část bude popisovat modernizaci čínských ozbrojených sil, čínskou námořní strategii (rybolovná omezení či námořní hlídky). Dále bude tato část pojednávat o konfliktech mezi Čínskou lidovou republikou a Vietnamem a Čínskou lidovou republikou a Filipínami. V této části budou dále zmíněny pokusy ASEANu a Čínské lidové republiky o vytvoření Regionálního kodexu chování v Jihočínském moři. Poslední část této práce se bude zabývat Spojenými státy americkými a jejich postojem vůči problematice Jihočínského moře a čínské činnosti v něm. Cílem této diplomové práce je kvalitativní analýza činnosti Čínské lidové republiky v oblasti Jihočínského moře. Práce by měla ukázat jaké aktivity a z jakého důvodu Čínská lidová republika v Jihočínském moři podniká a jaké důsledky tyto aktivity mají. Práce by měla objasnit možnost vzniku vojenského střetu a pravděpodobnost čínského vojenského zásahu proti Spojeným státům americkým, které se v Jihočínském moři angažují.
Abstract in different language: The aim of this master thesis is a description of the geopolitical strategy of People´s Republic of China in the South China Sea. The master thesis is divided in several parts. The first part of this thesis deals with the South China Sea as the geopolitical arena. This part describes the important maritime trade routes, mineral resources (oil and natural gas), the possibility of the outbreak of conflict in the area and territorial claims in this area, with a focus on China´s territorial claims. Second part deals with the activities of the People´s Republica of China in the South China Sea. This part describes the modernization of the Chinese armed forces and Chinese maritime strategy (fishing restriction or maritime patrol, etc.). This part is also concerned with the conflicts between the People´s Republica of China and Vietnam and People´s Republica of China a Philippines. This part is further concerned with the attempts ASEAN and People´s Republica of China on the establishment of the Regional Code of Conduct in the South China Sea. The last part of this master thesis includes with the United States of America and their attitude towards the issues of the South China Sea and Chinese activity in it. The aim of this master thesis is a qualitative analysis of the activities of the People´s Republic of China in the South China Sea. The thesis should shows what activities and why the People´s Republic of China in the South China Sea makes and what consequences these activities have. This master thesis should clarify the possibility of the outbreak military conflict in the South China Sea and the probability of Chinese military action against the United States that are engaged in the area of the South China Sea.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_pdf..pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Strnadova_VED_MV_Mgr.docxPosudek vedoucího práce40,27 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Strnadova_DP_OPO.docPosudek oponenta práce47 kBMicrosoft WordView/Open
Strnadova.pdfPrůběh obhajoby práce365,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15216

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.