Title: Metody detekce stavu valivých ložisek v rotačních strojích
Other Titles: Methods for roller bearings state detection in rotating machines
Authors: Volavka, Martin
Advisor: Liška, Jindřich
Referee: Kalista, Karel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17958
Keywords: valivá ložiska;opotřebení a umělé poškození ložiska;zpracování signálu;statistická analýza;frekvenční analýza;akustická emise;rázové pulzy;testovací stand;charakteristické veličiny;poruchové frekvence;spektrum;kepstrum;obálka;filtrace;firma profess;acmt;adash;peakvue;emerson;výpovědní schopnosti
Keywords in different language: the rolling bearings;wear and artificial damage;signal processing;statistical analysis;frequency analysis;acoustic emission;shock pulses;test stand;characteristic quantities;failure frequency;spectrum;cepstrum;cover;filtration;profess company;acmt;adash;peakvue;emerson;termination capabilities.
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou diagnostiky stavu valivých ložisek rotačních strojů na základě bezdemontážního přístupu. Mezi cíle této diplomové práce patří seznámení se s ložisky po konstrukční stránce, dále podrobný popis vznikajících vad a jejich časo-frekvenčních vlastností. Hlavním cílem této práce je použít diagnostické metody aktuální kondice valivých ložisek využívané v průmyslu s bližším zaměřením na dvě metody tj. ACMT firmy ADASH a PeakVue firmy EMERSON. Na základě praktického měření pomocí testovacího standu valivých ložisek určíme výpovědní schopnosti použitých diagnostických metod. Dále určíme, která z metod je nejcitlivější na danou poruchu ložiska.
Abstract in different language: This thesis deals with the diagnosis of condition of rolling bearings. These rolling bearings are the part of rotating machinery which are all based on not to be dismantled approach. Targets of this thesis include introduction with bearings in a structural way, next there are detailed descriptions of emerging defect and their time-frequency characteristics. The main aim of this thesis is to use diagnostical methods of current condition of rolling bearings which are used in industry with a bigger focus on two methods id est. ACMT of ADASH company and PeakVue of EMERSON company. On the basis of practical measurements using the test stand of rolling bearings we identify termination capabilities of used diagnostical methods and then we identify which of the methods is the most sensitive to the failure of bearings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Martin Volavka.pdfPlný text práce9,43 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Volavka-v.pdfPosudek vedoucího práce2,62 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Volavka-o.pdfPosudek oponenta práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Volavka-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,63 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17958

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.