Title: Kvantitativní srovnání exaktního řešení a Hartree-Fockovy aproximace základního stavu ve zjednodušeném kvantovém modelu
Other Titles: Quantitative comparison of exact solution and Hartree-Fock approximation of basic state in simplified quantum model
Authors: Malinová, Anna
Advisor: Kuchta, Radomír
Referee: Drábek, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18000
Keywords: hartree-fockova metoda;stacionární schrödingerova rovnice;kvantový harmonický oscilátor;interagující fermiony
Keywords in different language: hartree-fock method;time-independent schrödinger equation;quantum harmonic oscillator;interacting fermions
Abstract: V této práci se zabýváme kvantitativním srovnáním exaktního řešení stacionární Schrödingerovy rovnice a Hartree-Fockovou aproximací základního stavu systému dvou interagujících elektronů. Ty zjednodušeně popisujeme jako systém dvou lineárních kvantových harmonických oscilátorů se speciálně zvolenou interakcí, která umožňuje jak exaktní řešení, tak analytické řešení Hartree-Fockových rovnic.
Abstract in different language: In this thesis we are concerned with quantitative comparison of the exact solution of a time-independent Schrödinger equation and the Hartree-Fock approximation of the basic state of a two-electron interacting system. We consider a system of two linear quantum harmonic oscillators with a specifically chosen interaction as a simplified description of the two-electron system. This interaction allows us to solve the Schrödinger equation exactly as well as to solve the Hartree-Fock equations analytically.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka.pdfPlný text práce425,4 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-PV_Malinova.pdfPosudek vedoucího práce85,29 kBAdobe PDFView/Open
oponent-PO_Malinova.pdfPosudek oponenta práce126,75 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-P_Malinova.pdfPrůběh obhajoby práce33,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18000

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.