Název: Obraz Plzeňského kraje na základě analýz pohlednic
Další názvy: "Image" of the Pilsen Region on the basis of analyzes postcards
Autoři: Melíšková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Frajer, Jindřich
Oponent: Kopp, Jan
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18029
Klíčová slova: pohlednice;image;propagace;percepce prostoru;plzeňský kraj
Klíčová slova v dalším jazyce: postcards;image;promotion;perception of space;pilsen region
Abstrakt: Předkládaná práce se zabývá prezentací "obrazu" Plzeňského kraje prostřednictvím turistických pohlednic, které jsou distribuovány turistickými informačními centry Plzeňského kraje. Práce se skládá z teoretické a analytické části. Teoretická část zařazuje toto téma do dílčí vědecké disciplíny "nové" kulturní geografie, přibližuje pojem prostor a vztahy k němu, jeho geografické pojetí, předpoklady jeho poznávání a jeho vnímání. V práci je také zpracována problematika propagace prostoru v oblasti cestovního ruchu ovlivňující image. Zaobírá se využitím propagačních materiálů, především pak pohlednicemi jako propagačního a reprezentačního prostředku. Následně jsou shrnuty lokalizační a realizační předpoklady Plzeňského kraje pro cestovní ruch. Jádrem praktické části jsou analýzy turistických pohlednic, které přiblíží "obraz" tohoto kraje. Práce obsahuje i dotazování, které zprostředkovává pohled na percepci turistických atraktivit zobrazených na pohlednicích Plzeňského kraje. Bakalářská práce přispívá k rozšíření povědomí o image Plzeňského kraje a snaží navázat na práci kolegů z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Karlovy univerzity v Praze. Přínos výsledků práce je více interesantní, zejména nyní, když se město Plzeň pyšní titulem Evropské hlavní město kultury 2015, a image města Plzně i celého kraje je velice aktuálním tématem.
Abstrakt v dalším jazyce: The present work deals with the presentation of the "image" of the Pilsen Region through tourist postcards that are distributed to tourist information centers in the Pilsen Region. The work consists of both theoretical and analytical parts. The theoretical aspect classifies this topic as a sub scientific discipline "new" cultural geography, and carries with it the concepts of space and relationships, as well as geographical concepts, assumptions, cognitions and perceptions. The paper also describes the issue of promotion of space tourism affecting it´s image. It deals with the use of promotional materials, primarily as a promotional postcards and representational means. Following are summarized localization and implementation assumptions of Pilsen Region Tourism. The core of the practical part of the analysis of tourist postcards which will provide a "picture" of the region. The work also includes interviews, which provides insight on the perception of tourist destinations and symbols displayed on the postcards of the Pilsen Region. This Bachelor thesis contributes to spread awareness about the image of the Pilsen Region and seeks to build on the work of colleagues from the Department of Social Geography and Regional Development, Charles University in Prague. Contributions to this work a particularly intriguing at this time, when the city of Pilsen boasts the title of the European Capital of Culture 2015, and the image of the city of Pilsen and the whole region is a very topical issue.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Meliskova.pdfPlný text práce2,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Melliskova - p.vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Meliskova - p.oponenta.PDFPosudek oponenta práce983,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Meliskova.PDFPrůběh obhajoby práce404,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18029

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.