Title: Obraz Plzeňského kraje na základě analýz pohlednic
Other Titles: "Image" of the Pilsen Region on the basis of analyzes postcards
Authors: Melíšková, Veronika
Advisor: Frajer, Jindřich
Referee: Kopp, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18029
Keywords: pohlednice;image;propagace;percepce prostoru;plzeňský kraj
Keywords in different language: postcards;image;promotion;perception of space;pilsen region
Abstract: Předkládaná práce se zabývá prezentací "obrazu" Plzeňského kraje prostřednictvím turistických pohlednic, které jsou distribuovány turistickými informačními centry Plzeňského kraje. Práce se skládá z teoretické a analytické části. Teoretická část zařazuje toto téma do dílčí vědecké disciplíny "nové" kulturní geografie, přibližuje pojem prostor a vztahy k němu, jeho geografické pojetí, předpoklady jeho poznávání a jeho vnímání. V práci je také zpracována problematika propagace prostoru v oblasti cestovního ruchu ovlivňující image. Zaobírá se využitím propagačních materiálů, především pak pohlednicemi jako propagačního a reprezentačního prostředku. Následně jsou shrnuty lokalizační a realizační předpoklady Plzeňského kraje pro cestovní ruch. Jádrem praktické části jsou analýzy turistických pohlednic, které přiblíží "obraz" tohoto kraje. Práce obsahuje i dotazování, které zprostředkovává pohled na percepci turistických atraktivit zobrazených na pohlednicích Plzeňského kraje. Bakalářská práce přispívá k rozšíření povědomí o image Plzeňského kraje a snaží navázat na práci kolegů z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Karlovy univerzity v Praze. Přínos výsledků práce je více interesantní, zejména nyní, když se město Plzeň pyšní titulem Evropské hlavní město kultury 2015, a image města Plzně i celého kraje je velice aktuálním tématem.
Abstract in different language: The present work deals with the presentation of the "image" of the Pilsen Region through tourist postcards that are distributed to tourist information centers in the Pilsen Region. The work consists of both theoretical and analytical parts. The theoretical aspect classifies this topic as a sub scientific discipline "new" cultural geography, and carries with it the concepts of space and relationships, as well as geographical concepts, assumptions, cognitions and perceptions. The paper also describes the issue of promotion of space tourism affecting it´s image. It deals with the use of promotional materials, primarily as a promotional postcards and representational means. Following are summarized localization and implementation assumptions of Pilsen Region Tourism. The core of the practical part of the analysis of tourist postcards which will provide a "picture" of the region. The work also includes interviews, which provides insight on the perception of tourist destinations and symbols displayed on the postcards of the Pilsen Region. This Bachelor thesis contributes to spread awareness about the image of the Pilsen Region and seeks to build on the work of colleagues from the Department of Social Geography and Regional Development, Charles University in Prague. Contributions to this work a particularly intriguing at this time, when the city of Pilsen boasts the title of the European Capital of Culture 2015, and the image of the city of Pilsen and the whole region is a very topical issue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Meliskova.pdfPlný text práce2,7 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Melliskova - p.vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Meliskova - p.oponenta.PDFPosudek oponenta práce983,91 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Meliskova.PDFPrůběh obhajoby práce404,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18029

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.