Title: Srovnání odpovědnosti člena statutárního orgánu obchodní společnosti podle nové a minulé úpravy soukromého práva
Other Titles: The Comparison of statutory body member's responsibility regarding to current and past private law regulation
Authors: Česal, Tomáš
Advisor: Sigmundová, Michaela
Referee: Vítek, Jindřich
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18058
Keywords: odpovědnost člena statutárního orgánu;ručební povinnost;§ 68 zok;§ 66 zok;§ 62 zok;péče řádného hospodáře;pravidlo podnikatelského úsudku;wrongful trading;delaware syndrom;konkurence právních řádů
Keywords in different language: statutory body member's personal liability;§ 68 zok;§ 66 zok;§ 62 zok;due diligence;duty of care;duty of loyalty;business judgment rule;wrongful trading;delaware syndrom;legal system competition
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou změn a přílišné přísnosti osobní odpovědnosti členů statutárních orgánů obchodních korporací způsobených rekodifikací soukromého práva. Autor předkládá čtenáři ucelený přehled vybraných druhů odpovědnosti s důrazem na nejasnosti v jejich aplikaci a možná východiska s nimi spojenými. Práce je členěna do čtyř velkých kapitol. První kapitola analyzuje historický vývoj právní úpravy týkající se odpovědnosti členů statutárních orgánů na našem území. Největší důraz je kladen na komparaci právní úpravy podle dříve účinného zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Druhá kapitola zasazuje do kontextu odpovědnosti člena statutárního orgánu instituty jako péče řádného hospodáře, pravidlo podnikatelského úsudku, obrácení důkazního břemene, zákaz konkurence aj. Třetí kapitola je těžištěm práce. Vymezuje a analyzuje jednotlivé druhy odpovědnosti a provádí jejich interpretaci na základě jejich atributů, o nichž bylo pojednáno v kapitole předchozí. V poslední kapitole je provedena komparace odpovědnosti a jejich institutů se zahraniční právní úpravou. Blíže se zaměřuje na srovnání s britským institutem wrongful trading, pojetí péče řádného hospodáře v různých právních kulturách (Německo, Rakousko, Británie, Delaware) a přibližuje princip konkurenceschopnosti právních řádů na fenoménu Delawarského syndromu.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the changes and excessive strictness in statutory body member's personal liability caused by private law recodification. The author presents to reader a comprehensive overview of the types of statutory body member's personal liability with an emphasis on uncertainties in their application and possible solutions associated with them. The thesis is divided into four chapters. The first chapter analyzes the historical development of legislation relating to the liability of members of statutory bodies in our country. The greatest accent is put on legislation comparison according to previously effective Act no. 513/1991 Coll. Commercial Code and Act no. 90/2012 Coll. Business Corporations Act. The second chapter puts with the personal liability into a broader context the juridical institutes, such as duty of care, business judgment rule, reversal of the burden of proof, prohibition of competition, etc. The third chapter is the major one. It identifies and analyzes the different types of member's liability and forms interpretations based on their attributes, which were discussed in the previous chapter. In the last chapter, the comparison of liability types and their attributes with foreign legislation is done. Closer attention is focused on the comparison with the British wrongful trading concept and on the duty of care concept in different legal cultures (Germany, Austria, Britain, Delaware). Finally the principle of legal system competition is explained by the phenomenon of Delaware syndrome.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Tomas Cesal - FPR ZCU - 2015.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Cesal-1.pdfPosudek vedoucího práce957,56 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Cesal-2.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Cesal Tomas.pdfPrůběh obhajoby práce314,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18058

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.