Název: Projekt - Autosalon pro osobní vozy OS1, technologické zařízení staveniště, harmonogram výstavby jednotlivých etap
Další názvy: Project of showroom for cars
Autoři: Hřebec, Radek
Vedoucí práce/školitel: Kesl, Petr
Oponent: Boháč, František
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18073
Klíčová slova: autosalon;statický návrh;kritická cesta;zařízení staveniště;rozpočet.
Klíčová slova v dalším jazyce: showroom for cars;static design;critical path;budget;facilities of construction zone
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je vytvoření PROJEKTU AUTOSALONU PRO OSOBNÍ VOZY OS1, v závislosti na statickém návrhu vybraných konstrukcí. Hlavním nosným prvkem této stavby je železobetonový prefabrikovaný skelet, který je složený ze základových kalichů, základových prahů, sloupů, příčlí a střešních průvlaků. Statický výpočet je proveden dle platných norem ČSN EN a je prokázáno, že konstrukce vyhoví účinkům zatížení při běžném užívání stavby. Součástí této práce je popis objektu, rozpočet, zásady organizace výstavby, vizualizace, a harmonogram výstavby s určením kritické cesty.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of this thesis is creating project of showroom for cars, depending on static design of selected constructions. The main supporting element of this structure is prefabricated reinforced concrete skeleton, which is structured of a foundation chalices, foundation thresholds, columns, rails and of roof girders. The static calculation is performed according to applicable standards ČSN EN and it is shown that the construction will suit to effects of load during the normal use of the building. Part of this work is a description the object, budget, principles of organization of construction, visualization and schedule of construction with identification of the critical path.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
RH_DP_2015.pdfPlný text práce14,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Hrebec_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce369,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Hrebec_oponent.pdfPosudek oponenta práce393,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Hrebec_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce245,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18073

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.