Title: Stavební řešení muzea - problematika nosných konstrukcí, fyzikálních parametrů, bezpečnosti a estetiky
Other Titles: Design a new museum building - the issue of main construction members, physical parameters, safety and aesthetics
Authors: Soukup, Marek
Advisor: Vejvara, Luděk
Referee: Böhmová, Renata
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18086
Keywords: muzeum;nosné konstrukce;projektová dokumentace;statický výpočet;průvlak;sloup;železobetonová základová patka
Keywords in different language: museum;bearing construction;design documentation;structural analysis;girder;column;reinforced concrete pad foundation
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá stavebním řešením muzea z hlediska problematiky nosných konstrukcí, fyzikálních parametrů, bezpečnosti, estetiky a to vše s přihlédnutím na výskyt velkého počtu lidí, zajištění dostatečného osvětlení, vytvoření vhodného klimatu a umisťování hodnotných i nemalých exponátů. Výše zmíněné parametry jsou v této práci rozebírány a řešeny jak obecně, tak na konkrétních příkladech i na mnou navrženém muzeu. Můj návrh muzeum má tři nadzemních podlaží, ve kterých se nachází výstavní prostory, recepce, haly, sociální a hygienické zázemí, depozitář, kanceláře, zasedací místnost, kuchyňka, místnosti pro zaměstnance, sklady, schodiště atd. V podzemním podlaží objektu jsou umístěny technické místnosti, strojovny výtahů a další prostory zajišťující chod muzea. Toto podlaží není obsahem projektové dokumentace. Součástí práce je také statický výpočet základních konstrukcí objektu tj. průvlaku, sloupu a železobetonové základové patky. Tento výpočet byl proveden za pomoci výpočtového programu Dlubal RFEM. Výkresová dokumentace je vytvořena v programu AutoCAD 2009.
Abstract in different language: This Master's thesis aims to design a new museum building with focus on main construction members, physical parameters, safety, aesthetics considering gathering of a large number of people there, providing of sufficient lighting, creating of suitable interior climate and placing of valuable and spacious exhibits. Aforesaid parameters are theoretically analysed and practically used in the museum design. Designed museum has three upper ground floors with exposition halls, reception, toilet facilities, depository, offices, boardroom, kitchen, rooms for employees, stocks, staircase etc. On the lower ground floor there are rooms for technical facilities, elevator machine room and other rooms for museum facilities. The lower ground floor is not a part of the design documentation. Structural analysis and design of main construction members such as girder, column and reinforced concrete pad foundation is also a part of the Master's thesis. For the structural analysis and design was used engineering software Dlubal RFEM. Drawings have been created in AutoCAD 2009.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE_MAREK_SOUKP.pdfPlný text práce2,32 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Soukup_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce376,1 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Soukup_oponent.pdfPosudek oponenta práce761,54 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Soukup_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce223,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18086

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.