Název: Nároky pojištěných a poškozených z POV podle nové právní úpravy
Další názvy: Claims insured and damaged of liability insurance vehicles under the new legislation
Autoři: Urbánková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Hradec, Milan
Oponent: Psutka, Jindřich
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18093
Klíčová slova: nárok;škoda;odpovědnost za škodu;pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla;provoz vozidla;pojištěný;poškozený;povinnost
Klíčová slova v dalším jazyce: claime;damage;liability for damage;liability insurance of vehicle operation;operation of vehicle;ijured person;insured person;obligation
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá jednotlivými nároky pojištěných a poškozených osob z povinného ručení, seznamuje čtenáře s podmínkami jejich uplatnění a rozsahem a výší těchto nároků. V souvislosti s tím je úvod práce věnován pojmu obecné odpovědnosti za škodu a předpokladům vzniku této odpovědnosti. Následně práce pokračuje kapitolou zabývající se institutem odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku a na ní navazuje kapitola, která čtenáře informuje o právní úpravě pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v České republice.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis deals with individual claimes of insured and injured persons from Car insurance, intorduces the readers with the condition of their application and with the extent and amount these claimes. In connection with these claimes is the introduction of the thesis deals with the concept of general liability damage and assumptions of this liability. Subsequently thesis continues chapters dealing with institute of liability for damage caused by the operation of the vehicle and to the next chapter, which informs readers about legislation liability insurance of vehicle operation in the Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Katerina Urbankova_tisk.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-posudek vedouciho Urbankova.pdfPosudek vedoucího práce784 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-posudek oponenta Urbankova.pdfPosudek oponenta práce909,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-obhajoba Urbankova.pdfPrůběh obhajoby práce292,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18093

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.